FAQ om Siedle Secure

Secure Controller: Montering och idrifttagning

Siedle Secure Controllern är avsedd för att monteras i teknikfältet i en fördelare samt för utanpåliggande montering.

Ja, leveransen av Siedle Secure Controllern omfattar även en adapter för montering på DIN-skenan.

Demonteringen av locket

  1. Skruva ur den lilla krysspårskruven på framsidan

  2. Fäll locket något åt den sida, där krysspårskruven befinner sig

  3. Dra av locket framåt

Monteringen av locket sker i omvänd ordningsföljd.

För att kunna inrikta ett passerkontrollsystem, som styrs av Siedle Secure Controllern, behövs endast en vanlig dator och en nätverksförbindelse. Idrifttagningen utförs webbaserat; samtliga informationer angående inloggningen finns i produktinformationen.

Ja, installationen och administrationen av Secure Controller utförs uteslutande via webb. Det spelar ingen roll, var den använda datorn befinner sig. Den måste bara vara ansluten till samma nätverk som Secure Controller. Den person som vill komma åt Secure Controllern, måste besitta de beträffade rättigheterna ("roller").

Alla dörrar, som styrs av en Secure Controller, skapas i dess Wizard – alltså upp till fyra. Detta gäller även, när flera Secure Controller befinner sig i samma nätverk: Dörrarna kan endast skapas i den Wizard, som hör till den Secure Controller som styr dessa dörrar. Programmeringen sker webbaserat; för varje Secure Controller måste dess IP-adress vara aktiverad.

Idrifttagningen av vår Secure Controller kan programmeras utan anvisning och utan större specialkunskaper: Wizard – ett integrerat hjälpprogram – leder dig i sex enkla steg genom den webbaserade installationen. Användarytan är – även för de andra administrativa funktionerna (användarförvaltning, reporting osv.) – intuitivt gestaltat.

I en kort bruksanvisning har vi beskrivit dessa idrifttagningssteg och visar dem på bilder. Dessutom förklarar vi, hur användarna och identifikationsmedlen skapas.

Naturligtvis bifogas en utförlig anvisning för idrifttagningen till varje Secure Controller, men den står även till förfogande för nedladdning .

Secure Controller: Kabelnät

För Ethernet-strömförsörjningen (LAN) och nätverksanslutningen av Siedle Secure Controllern behövs en nätverkskabel av minst Cat-6.

För anslutningen av buss-strängarna måste en J-Y(St)Y-kabel användas. Samtidigt läggs skärmen på Siedle Secure Controllern på kabelingången.

Ja, klämbeteckningarna är identiska (NO/COM/NC). På kretskortet är kopplingskontakterna optiskt skilda från varandra med hjälp av en vit ram.

Secure Controller: Tids- och användarhantering

Ja, följande tidsprofiler kan deponeras:

  • För dörrar: Här är det möjligt att definiera till exempel vilken dörr som ska vara öppen permanent och tillåta tillträde utan identifikationsmedel.

  • För användare: Med dessa profiler kan till exempel en tidsram definieras, inom vilken en besökare får tillträde till byggnaden eller en del av byggnaden.

Antalet användare är i princip obegränsat; i siffror kan Secure Controller förvalta upp till 500.000 användare.

Samtliga åtkomstprofiler och användare kan förvaltas av varje person, som besitter den beträffande åtkomstbehörighet till systemet – till exempel byggnadens ägare, husmästare, medarbetare i fastighetsförvaltningen och personalavdelningen eller de hantverkare, som har installerat systemet. Det behövs inga speciella förkunskaper; den webbaserade användarytan har gestaltats för att vara intuitiv. Dessutom finns det en utförlig anvisning för idrifttagningen att ladda ned .

Vem som kommer åt vilka funktioner, det kan bestämmas i Secure Controller. För detta har tre behörighetsnivåer, så kallade roller, förutsetts, vilka kan tilldelas ett valfritt antal personer:

Facility:

Med denna behörighet är det möjligt att bland annat skapa, radera och ändra användare (kort/koder), användargrupper och veckoprogram samt följa rapporteringen. I regel tilldelas dessa roller byggnadens ägare, husmästaren eller medarbetare i husförvaltningar och personalavdelningar.

Service:

Denna roll ansvarar för idrifttagningen. Här kan till exempel läsare vid ingången, dörrar, fastighetsförvaltare och roller ställas in.

Root:

Denna roll är förbehållen Siedle-fabriksservice.

Alla användardata skapas i den så kallade mastern, som sedan synkroniserar sig med alla slavarna. Slavarna deponerar informationerna i sina egna minnen, så att varje slav kan arbeta vidare autarktiskt, om master-controllern inte skulle fungera.

Ja, det är möjligt: Om läsaren readID One står till förfogande, kan den utan problem läsa in den ägarlösa transpondern och användaren kan hittas med hjälp av systemförvaltarens lista. Utan readID One kan transponderdatan bestämmas med hjälp av den Siedle Electronic-Key-läsare, som innan dess tillvisades funktionen inlärningsläsare.

När ett lösenord har glömts bort, måste ett nytt tilldelas. För detta, kontakta Siedle kundtjänst och håll Secure-Controllerns MAC-adress, som står på apparatens typskylt, redo.

Secure Controller: Funktion

Ja, det är möjligt. På grund av felsäkerheten och specifikation rekommenderar Siedle att ansluta flera Secure Controller i master-slav-topografin.

Tänkbart är även en I/O-utvidgning med den beträffande Siedle-modulen, som kan erhållas hos Siedle Engineering. Men denna utvidgning ska bara användas för styrningen av hissar.

Ja, det kan den. För detta behövs i vissa fall en Siedle I/O-utvidgningsmodul, som kan erhållas hos Siedle Engineering.

Ja, på var och en av sina båda buss-strängar kan Siedle Secure Controllern bearbeta vardera ett protokoll. På till exempel sträng A Siedle Vario-bussen och på sträng B Open Supervised Device Protocol (OSDP).

En Secure Controller har två buss-strängar, på var och en av dem kan upp till åtta moduler anslutas – totalt alltså upp till 16 funktionsmoduler.

Vårt nätaggregat NG 706-30/33-… lämpar sig för försörjningen av två Secure Controller.

Varje Secure Controller har fyra reläer, som var och ett har två anslutningar – till exempel för utgångskontakt och dörrstatus. Därmed har varje Secure Controller åtta ingångar och åtta utgångar (relä). Eftersom ett passerkontrollsystem från Siedle kan omfatta upp till 64 Secure Controller i nätverket, kan upp till 512 ingångar realiseras (64 controller à fyra reläer à två ingångar).

Ja, denna kontaktbelastning motsvarar CE-certifieringen. Därför är inte högre värden möjliga.

Ja, användningen av denna Electronic-Key-läsare (ELM 611-02) kan tänkas, t.ex. när denna modul redan är inbyggd i en anläggning. Men vi rekommenderar användningen av Electronic-Key-läsaren ELM 600, som baserar på Mifare-Desfire-V2-teknologin, den för närvarande högsta säkerhetsstandarden för den elektroniska identifieringen. För idrifttagningen måste tillvalet ELM 600-0 i Secure Controllerns meny väljas.

Ja, det kan tänkas, men på grund av olika tekniska förutsättningar måste detta varje gång kontrolleras. Det gör vår orderavdelning gärna.

Samtliga informationer angående systemaktualiseringarna och nedladdningen av den fasta programvaran ställer vi till förfogande online på Secure Controllerns produktsida .