Ofta ställda frågor om Siedle appen

FAQ för Android- och iOS

Det kan finnas flera skäl för detta, försök att åtgärda felet så här (den exakta sökvägen kan variera något mellan Android-versionerna):

 • Starta om din apparat.

 • Kontrollera, om det finns en stabil Internet-förbindelse.

 • Försäkra dig om att app-meddelandena i Siedle appen är aktiverade: För detta, gå till Android-inställningarna → Appar & Meddelanden → Visa alla appar → Siedle app → Meddelanden → Aktivera "Visa meddelanden".

 • Kontrollera, om bakgrundsdatan för Siedle-appen är begränsad. För detta, gå till Android-inställningarna → Appar & Meddelanden → Visa alla appar → Siedle app → Mobila data och WLAN → Aktivera "Bakgrundsdata" och "Obegränsad dataanvändning".

 • Avaktivera batterisparfunktionen eller uteslut Siedle-appen från denna funktion: För detta, gå till Android-inställningarna → Appar & Meddelanden → Visa alla appar → Siedle app → Utvidgat → Ackumulator → Optimering ackumulator. Sök Siedle appen i den visade listan och välj där "Optimera inte".

 • Kontrollera, om den aktuella versionen av Google Play-tjänsterna är installerad, och installera den i annat fall.

 • Säkerställ, att funktionen "Stör ej"-är avaktiverad i appen. Denna inställning finner du direkt över dörröppnaren på Siedle appens startsida. Den är symboliserad genom en klocka, när klockan är grå och genomstruken erhåller du inga meddelanden för den aktuellt valda lokaliseringsorten.

Beakta även följandes:

Om du avslutar Siedle appen aktivt via uppdragshanteraren eller Android-inställningarna → Appar & Meddelanden → Visa alla appar → Siedle app → "Tvinga avsluta" (forcerat avslutande), visas inga andra meddelanden under en kort tid (max. 90 sekunder).

Det finns några appar från andra företag, som kan påverka push-meddelandena. Därtill hör antivirus-, energispar- och systemoptimeringsappar. Testa med att avaktivera dessa appar och kontrollera, om signaleringen av Siedle-apparna då blir bättre.

Det kan finnas flera skäl för detta; försök att åtgärda felet så här (de angivna sökvägarna kan variera något beroende på de olika iOS-versionerna):

 • Säkerställ, att i dina iPhone-inställningar → Siedle app → Meddelanden, banner/hänvisningar, känneteckenssymboler och ljud är inkopplade.

 • När funktionen Fokus används (funktion Inte störa), säkerställ att Siedle appen är markerad som undantag.

 • Stäng helt av din iPhone och starta den sedan igen.

 • Säkerställ, att funktionen "Stör ej"-är avaktiverad i appen. Denna inställning finner du direkt över dörröppnaren på Siedle appens startsida. Den är symboliserad genom en klocka, när klockan är grå och genomstruken erhåller du inga meddelanden för den aktuellt valda lokaliseringsorten.

Säkerställ dessutom, att du inte är ansluten till ett WLAN, som blockerar de portar som Apple använder för push-meddelanden. Testa med att avaktivera WLAN på din iPhone och testa om push-meddelanden fungerar via den mobila datan.

För att visa meddelanden på låsskärmen, aktivera "Siedle app" → "Tillåt viktiga meddelanden på låsskärmen" + "Aktivera väntande meddelanden".

På grund av de restriktioner som gjorts av Xiaomi, finns det tyvärr ingen möjlighet för Siedle, att genomföra dess anpassningar automatiskt. Endast för några av Xiaomi utvalda appar är meddelandesignalerna aktiverade redan från början.

Kamera

Krävs för registreringen av appen till ditt Siedle system per QR-kod. Därför behövs behörigheten i alla fall för inloggningen, även om det inte finns någon kamera i systemet. Om så önskas, kan behörigheten för kameran sedan avaktiveras i Drivsystem Inställningar.

Mikrofon

Krävs för dörrkommunikationen. Åtkomsten på mikrofonen är nödvändig, för att kunna använda Siedle appen. Utan denna åtkomst, kan inga dörranrop etableras till den mobila terminalen.

Lokaliseringsort

Siedle appen behöver kunna komma åt lokaliseringsorten för idrifttagningen av IQ-apparaten per Bluetooth. Under detta kommunicerar den via Bluetooth Low Energy (BLE), för BLE finns det två scenarier:

 • Överföringen av små datamängder mellan apparaterna i närheten

 • Interaktionen med närhetssensorer som Google Beacons, för att kunna erbjuda användarna informationer, som baserar på deras aktuella lokaliseringsort (användning för t.ex. nyckelfinnare)

Siedle använder BLE för det första scenariot. I motsats till den klassiska Bluetooth, medför BLE en betydligt lägre strömförbrukning. Detta är nödvändigt, för att kunna realisera Bluetooth-överföringen med IQ-apparaten utan att behöva extra ström. Vid Android görs ingen skillnad mellan användningsscenarierna, här begärs alltid alla nödvändiga behörigheter. För att understöda det andra användningsscenariot, är det nödvändigt att komma åt lokaliseringsorten, även om Siedle appen vare sig behöver eller använder några lokaliseringsortsdata.

Vid varje användning kontrollerar dessutom Siedle appen, om en apparat med audioutgång är ansluten till smartphonen per Bluetooth, för att talet ska kunna återges via denna apparat. Även för denna Bluetooth-förfråga, måste behörigheten för åtkomsten på lokaliseringsorten föreligga.

Kontakter och anropslista

Åtkomsten på Kontakter och Anropslista är inte nödvändig för att kunna använda Siedle appen. Men inom ramen för kopplingen begär några få typer av mobila apparater behörighet för detta. Men kopplingen kan genomföras, utan att tillåta åtkomsten. Ingen åtkomst på Kontakter och Anropslista utförs.

  

För vissa Android apparater med Android 13 finns det problem med Bluetooth-kopplingen till en IQ-apparat, i detta fall bryts kopplingen med "Device Connection Failed - -209 Timeout". Aktuellt kända apparater är smartphone-modellerna från Google och Sony. Detta problem baserar på ett känt fel i Android 13 , som Siedle inte kan åtgärda.

För pixel apparaterna har felet åtgärdats genom en uppdatering av drivsystemet ( Android uppdatering mars 2023 version TQ2A.230305.008.XX )

Dörranropet i Siedle appen signaleras akustiskt och haptiskt med ett push-meddelande, vilket beror på de aktuella systeminställningarna i smartphonen. Om smartphonen är inställd på vibrationsläget, sänds ingen akustisk signal, endast en haptisk genom vibrationen. Ett ingående push-meddelande signaleras av systemet genom att smartphonen vibrerar en enda gång, detta kan Siedle appen vara sig påverka eller upprepa.

Om ett dörranrop signaleras i en grupp och togs emot på en av apparaterna, visas fortfarande push-meddelandet på iPhonerna, ända tills den timeout som har definierats i Siedle-systemet har uppnåtts för anropet. Genom att klicka på push-meddelandet öppnas Siedle appen, men anropet kan inte längre tas emot. Det är en aktuellt känd skillnad i beteendet mellan Android och iOS. På Android kan Siedle appen ändra ett push-meddelande i bakgrunden, på iOS är detta inte möjligt. Vi jobbar på att optimera reaktionen för iOS och ber om tålamod.

Allmän FAQ om Siedle appen

Hos Smart Gateway och Access Professional kan QR-koden genereras via administrationsytan i webbläsaren. QR-koden genereras, när en ny app-deltagare skapas i systemet. Denna kod kan endast användas en gång; be din administratör/elektriker att få den.

Funktionen "Koppla & meddela" i Siedle appen är tillgänglig från Smart Gateway version 2.3.0. Knapparna måste konfigureras via programmeringsprogrammet BPS och överföras med hjälp av en överordnad konfigurationsfil i Smart Gateway. Sedan tillordnas knapparna i Smart Gateway administrations-yta till IP-deltagaren "Siedle app". För detta, fråga din administratör/elektriker.

Beakta, att när en säkerhetskopia har spelats in på en ny apparat, är det nödvändigt att logga in på nytt. Med hjälp av säkerhetskopian överförs Siedle appen till den nya apparaten och kan öppnas där, när en kodad säkerhetskopia (säkring genom lösenord) öppnas. Av säkerhetsskäl tas inga sensibla data som Secrets och Push-Tokens över i en säkerhetskopia. Detta kan leda till problem i signaleringen av anrop eller kopplingen av dörröppnaren i Siedle appen.

I så fall, logga ut och logga in på nytt. Beakta, att vid Smart Gateway och Access Professional måste din administratör/elektriker i så fall skapa en ny QR-kod.

Om det inte går att etablera någon förbindelse till Siedle servern under idrifttagningen, kan detta ha olika orsaker. Din IQ-apparat signalerar detta problem genom att ljusknappen upprepat blinkar rött två gånger. För att åtgärda felet, kontrollera följande punkter:

 • Finns det en stabil internetförbindelse?

 • Blockeras SIP-kommunikationen via TLS i routerns grundinställningar? Här anges som exempel vägen till inställningen i FritzBox: Telefoni → Egna anropsnummer → Anslutningsinställningar → Ta bort haken vid "Förbjuda användning av Internet-telefoni från hemnätverket".

Av säkerhetsskäl jämförs tidsangivelsen för alla deltagande apparater när ett kopplingsbefäl utförs, om de avviker från varandra, avvisas kopplingsbefälet av systemet.

Kontrollera därför, om klockslaget överensstämmer på alla komponenterna (smartphone, router och Siedle systemet). I smartphonernas inställningar ska klockslaget vara inställt på "automatisk".

Har du fler frågor om våra produkter och vår service?
Dina kontaktpersoner