Ofta ställda frågor om Siedle appen

FAQ för Android- och iOS

Det kan finnas flera skäl för detta, försök att åtgärda felet så här (den exakta sökvägen kan variera något mellan Android-versionerna):

 • Starta om din apparat.

 • Kontrollera, om det finns en stabil Internet-förbindelse.

 • Försäkra dig om att app-meddelandena i Siedle appen är aktiverade: För detta, gå till Android-inställningarna → Appar & Meddelanden → Visa alla appar → Siedle app → Meddelanden → Aktivera "Visa meddelanden".

 • Kontrollera, om bakgrundsdatan för Siedle-appen är begränsad: För detta, gå till Android-inställningarna → Appar & Meddelanden → Visa alla appar → Siedle app → Mobila data och WLAN → Aktivera "Bakgrundsdata" och "Obegränsad dataanvändning".

 • Avaktivera batterisparfunktionen eller uteslut Siedle-appen från denna funktion: För detta, gå till Android-inställningarna → Appar & Meddelanden → Visa alla appar → Siedle app → Utvidgat → Ackumulator → Optimering ackumulator. Sök Siedle appen i den visade listan och välj där "Optimera inte".

 • Kontrollera, om den aktuella versionen av Google-Play-tjänsterna är installerad och aktualisera den, om det behövs.

Beakta även följandes:

Om du avslutar Siedle appen aktivt via uppdragshanteraren eller Android-inställningarna → Appar & Meddelanden → Visa alla appar → Siedle app → "Tvinga avsluta" (forcerat avslutande), visas inga andra meddelanden under en kort tid (max. 90 sekunder).

Det finns några appar från andra företag, som kan påverka Push-meddelandena. Därtill hör antivirus-, energispar- och systemoptimeringsappar. Testa med att avaktivera dessa appar och kontrollera, om signaleringen av Siedle-apparna då blir bättre.

Det kan finnas flera skäl för detta; försök att åtgärda felet så här (de angivna sökvägarna kan variera något beroende på de olika iOS-versionerna):

 • Säkerställ att banner/hänvisningar, känneteckenssymboler och toner är inkopplade i dina iPhone-inställningar, → Siedle app → Meddelanden.

 • När funktionen Fokus används (funktion Inte störa), säkerställ att Siedle appen är markerad som undantag.

 • Stäng helt av din iPhone och starta den sedan igen.

Säkerställ dessutom, att du inte är ansluten till ett WLAN, som blockerar de portar som Apple använder för Push-funktionen Meddelanden väntar. Testa med att avaktivera WLAN på din iPhone och testa om Push-funktionen Meddelanden väntar fungerar via den mobila datan.

För att visa meddelanden på låsskärmen, aktivera "Siedle app" → "Tillåt viktiga meddelanden på låsskärmen" + "Aktivera väntande meddelanden".

På grund av de restriktioner som gjorts av Xiaomi, finns det tyvärr ingen möjlighet för Siedle, att genomföra dess anpassningar automatiskt. Endast för några av Xiaomi utvalda appar är meddelandesignalerna aktiverade redan från början.

Kamera

Krävs för registreringen av appen till ditt Siedle system per QR-kod. Därför behövs behörigheten i alla fall för inloggningen, även om det inte finns någon kamera i systemet. Om så önskas, kan behörigheten för kameran sedan avaktiveras i Drivsystem Inställningar.

Mikrofon

Krävs för dörrkommunikationen. Åtkomsten på mikrofonen är nödvändig, för att kunna använda Siedle appen. Utan denna åtkomst, kan inga dörranrop etableras till den mobila terminalen.

Lokaliseringsort

Siedle appen behöver kunna komma åt lokaliseringsorten för idrifttagningen av IQ HTS per Bluetooth. Under detta kommunicerar den via Bluetooth Low Energy (BLE), för BLE finns det två scenarier:

 • Överföringen av små datamängder mellan apparaterna i närheten

 • Interaktionen med närhetssensorer som Google Beacons, för att kunna erbjuda användarna informationer, som baserar på deras aktuella lokaliseringsort (användning för t.ex. nyckelfinnare)

Siedle använder BLE för det första scenariot. I motsats till den klassiska Bluetooth, medför BLE en betydligt lägre strömförbrukning. Detta är nödvändigt, för att kunna realisera Bluetooth-överföringen med IQ HTS utan extra behov av ström. Vid Android görs ingen skillnad mellan användningsscenarierna, här begärs alltid alla nödvändiga behörigheter. För att understöda det andra användningsscenariot, är det nödvändigt att komma åt lokaliseringsorten, även om Siedle appen inte behöver och använder några lokaliseringsdata.

När idrifttagningen är avslutad kan behörigheten för lokaliseringsorten avaktiveras i drivsystemets inställningar, om så önskas.

Kontakter och anropslista

Åtkomsten på Kontakter och Anropslista är inte nödvändig för att kunna använda Siedle appen. Men inom ramen för kopplingen begär några få typer av mobila apparater behörighet för detta. Men kopplingen kan genomföras, utan att tillåta åtkomsten. Ingen åtkomst på Kontakter och Anropslista utförs.

Allmän FAQ om Siedle appen

Hos Smart Gateway och Access Professional kan QR-koden genereras via administrationsytan i webbläsaren. QR-koden genereras, när en ny app-deltagare skapas i systemet. Denna kod kan endast användas en gång; be din administratör/elektriker att få den.

Beakta, att när en säkerhetskopia har spelats in på en ny apparat, är det nödvändigt att logga in på nytt. Med hjälp av säkerhetskopian överförs Siedle appen till den nya apparaten och kan öppnas där, när en kodad säkerhetskopia (säkring genom lösenord) öppnas. Av säkerhetsskäl tas inga sensibla data som Secrets och Push-Tokens över i en säkerhetskopia. Detta kan leda till problem i signaleringen av anrop eller kopplingen av dörröppnaren i Siedle appen.

I så fall, logga ut och logga in på nytt. Beakta, att vid Smart Gateway och Access Professional måste din administratör/elektriker i så fall skapa en ny QR-kod.

Om det inte går att etablera någon förbindelse till Siedle servern under idrifttagningen, kan detta ha olika orsaker. För att åtgärda felet, kontrollera följande punkter:

 • Finns det en stabil internetförbindelse?

 • Blockeras SIP-kommunikationen via TLS i routerns grundinställningar? Här anges som exempel vägen till inställningen i FritzBox: Telefoni → Egna anropsnummer → Anslutningsinställningar → Ta bort haken vid "Förbjuda användning av Internet-telefoni från hemnätverket".

Har du fler frågor om våra produkter och vår service?
Dina kontaktpersoner