Deltagarvillkor och dataskydd

 

1) Föremål, deltagarvillkor och organisatör

(1) Dessa deltagarvillkor reglerar villkoren för deltagandet i tävlingsspelet "Uppgraderingsaktion" från den 15 juni 2024 till den 15 september 2024 på Instagram (härefter kallad "tävlingsspel").

(2) Organisatören av tävlingsspelet är S. Siedle & Söhne Telefon- und Telegrafenwerke OHG, Bregstraße 1, 78120 Furtwangen, Tyskland (härefter kallad "organisatör").

(3) Tävlingsspelet står inte i någon som helst förbindelse till Instagram och sponsras, understöds eller organiseras inte på något vis av Instagram. Instagram är ingen kontaktperson för tävlingsspelet. Mottagaren av de data och informationer som ställs till förfogande av deltagarna är inte Instagram, utan organisatören. Samtliga frågor, kommentarer eller klagomål beträffande tävlingsspelet ska adresseras till organisatören, (epost: info@siedle.de, ämne: Siedle-tävlingsspel "uppgraderingsaktion 2024").

(4) Med deltagandet i tävlingsspelet accepteras villkoren automatiskt.

2) Deltagande och genomförande

(1) Berättigade att deltaga är naturliga personer, som vid deltagandet i tävlingsspelet är minst 18 år gamla och som arbetar eller bor permanent inom EU, i Schweiz eller i Norge. Ej berättigade att deltaga är medarbetare inom elgrosshandeln och elhantverket. Uteslutna från deltagande är även organisatörens egna medarbetare och deras anhöriga samt hans kooperationpartners medarbetare och deras anhöriga. Deltagande med felaktiga eller förfalskade identiteter eller med tredje parts identitet är inte tillåtet. Ett automatiserat deltagande (till exempel genom deltagar- och registreringstjänster) samt flergångersdeltagande är inte tillåtet.

(2) Förutsättningen för deltagandet i tävlingsspelet är, att deltagarna under tiden från den 15 juni 2024 till den 15 september 2024, klockan 23:59 blir följare på Instagrams kanal "siedle.international", markerar en person i kommentaren till tävlingsinlägget från den 15 juni 2024 och att de delar detta inlägg i sin personliga Instagram-story. Mellan alla deltagarna lottar vi ut en vinst, som består av ett upplevelsepaket till Europa-Park, som består av:

  • Två övernattningar för två personer i ett Europa-Park-hotell

  • Två dagsbiljetter för Europa-Park

  • Två platsbiljetter för ett Bundesliga-hemspel med SC Freiburg i Europa-Park-stadion

Alla deltagarna kan endast deltaga en gång i utlottningen. Att flera gånger markera personer i kommentarfunktionen och/eller att dela tävlingsinlägget i den personliga Instagram-storyn ökar inte vinstchansen.

(3) Om foton eller videor ska användas som kommentar, måste deltagaren vara upphovsmannen av fotona eller videorna och de avbildade personerna måste vara införstådda med publiceringen (se siffror 4 och 5). Tävlingsinlägget på organisatörens Instagram-sida visas tillsammans med deltagarnas personliga Instagram-konton. De kommer att vara kvar där, även efter tävlingsspelets slut, men överförs inte till organisatörens andra kanaler eller sparas där.

(4) Deltagandet är inte underkastat köpet av en ny vara eller användningen av en tjänst hos organisatören. Köpet av en vara eller användningen av en tjänst ökar inte chansen att vinna.

(5) Det är möjligt att deltaga under tiden från den 15 juni 2024 till den 15 september 2024, klockan 23:59.

3) Vinster och meddelande om vinst

(1) Mellan alla deltagare som är berättigade att deltaga och som uppfyller förutsättningarna enligt siffra 2 i dessa villkor, lottas följande vinst ut på Instagram:

Upplevelsepaket till Europa-Park bestående av:

  • Två övernattningar för två personer i ett Europa-Park-hotell

  • Två dagsbiljetter för Europa-Park

  • Två platsbiljetter för ett Bundesliga-hemspel med SC Freiburg i Europa-Park-stadion

(2) Bestämningen av vinnaren och avvecklingen av vinsten genomförs av organisatören. Utlottningen av vinnaren sker fram till måndagen den 30 september 2024 mellan alla deltagarberättigade deltagare, som har uppfyllt villkoren i siffra 2, detta sker automatiserat och slumpmässigt. Vinnaren meddelas per direktmeddelande.

(3) Bestämningen av vinnaren och avvecklingen av vinsten genomförs av organisatören. Utlottningen av vinnaren sker fram till måndagen den 30 september 2024 mellan alla deltagarberättigade deltagare, som har uppfyllt villkoren i siffra 2, detta sker automatiserat och slumpmässigt. Vinnaren meddelas per direktmeddelande.

(4) Vinsten betalas inte ut i kontanter och det är uteslutet att byta ut den. Vinster kan inte överför till tredje person. 

(5) Om omständigheter skulle uppstå, för vilka organisatören inte skulle vara ansvarig, accepterar den beträffade vinnaren en lämplig ersättningsvinst.

(6) Vinsten överlämnas till vinnaren personligt eller sänds som rekommenderad försändelse till den angivna adressen. Beskattningen av vinsten tas över av organisatören.

4) Ansvarsfrihet

(1) Organisatören påtar sig inget som helst ansvar för dataförluster, som till exempel kan uppstå genom tekniska defekter under överföringen av data, inte heller för insändningar som förlorats eller försenats på grund av nätverks-, hårdvaru- eller mjukvaruproblem.

(2) Med deltagandet i tävlingsspelen friställer deltagarna Instagram från allt ansvar.

5) Uteslutning

(1) Om dessa deltagarvillkor överträds, är organisatören berättigad till att utesluta den beträffade deltagaren från deltagandet. Detta gäller i synnerhet, när deltagaren uppger felaktiga uppgifter eller när innehållet (till exempel kommentarer) bryter mot gällande rätt, tredje parts rättigheter eller organisatörens rättigheter. Detsamma gäller för kommentarer, som kan anses som våldsamma, diskriminerande (på grund av personliga egenskaper, religion eller kön), rassistiska, oanständiga, belastande eller nedsättande eller på annat vis stöter den sociala känslan av anständighet.

(2) Om den uteslutna deltagaren skulle vara en redan utlottad vinnare, kan vinsten frånkännas honom i efterhand. 

6) Tidigare avslutning av tävlingsspelet samt ändringar

Organisatören förbehåller sig rätten att helt eller delvis avbryta eller avsluta tävlingsspelet. Denna möjlighet kan organisatören använda speciellt, när av bestämda skäl, som till exempel på grund av tekniska skäl eller rättsliga skäl, inte skulle vara möjligt att garantera att det beträffade tävlingsspelet genomförs korrekt och reguljärt.

Dessutom förbehåller sig organisatören rätten att vid varje tidpunkt och utan att ange något skäl, ändra eller komplettera deltagarvillkoren, i den mån detta skulle vara nödvändigt för att kunna garantera en enkel och säker avveckling och i synnerhet för att förhindra missbruk, eller av andra skäl.

7) Rättsliga åtgärder

Rättsliga åtgärder är uteslutna.

8) Tillämplig lag och behörig domstol

Dessa deltagarvillkor och det kompletta rättsliga förhållandet mellan deltagarna och organisatören är uteslutande underkastade den Tyska Förbundsrepublikens lag. Behörig domstol är uteslutande Freiburg/Tyskland.

Om enstaka bestämmelser och deltagarvillkor skulle vara eller bli ogiltiga, berörs inte de andra deltagarvillkorens giltighet av detta.

9) Salvatorisk klausul

Om enstaka bestämmelser och deltagarvillkor skulle vara eller bli ogiltiga, berörs inte de andra deltagarvillkorens giltighet av detta.

Dataskyddsanvisningar

Ansvarigt ställe:

S. Siedle & Söhne Telefon- und Telegrafenwerke OHG
Bregstraße 1
78120 Furtwangen, Tyskland

Tel.: +49 (7723) 63-0

info@siedle.de

Dataskyddsansvarig:

ENSECUR GmbH
Herr Thorsten Jordan
Kaiserstraße 86
76133 Karlsruhe

dsb-siedle@ensecur.de

För att kunna deltaga i tävlingsspelen behöver vi ovillkorligen följande personuppgifter, för att kunna avveckla tävlingsspelen: Titel, för- och efternamn, födelsedatum, e-postadress och postadress. Deltagaren försäkrar, att de personuppgifter som han har uppgivit, i synnerhet titeln, för- och efternamnet, födelsedatumet, e-postadressen och postadressen är sanningsenliga och korrekta.

Vi bearbetar deltagarnas pesonrelaterade data för att kunna genomföra tävlingsspelen, bl.a. för att kunna fastställa, om du är berättigad att deltaga, för att kunna bestämma och informera vinnarna per e-post samt för att kunna sända vinsterna till den uppgivna adressen.

Om du inte ställer de nämnda uppgifterna till vårt förfogande, kan du inte deltaga i tävlingsspelen alt. om du har vunnit kan vi inte kontakta dig och inte sända dig vinsterna.

Den rättsliga grunden för databehandlingen inom ramen av tävlingsspelen utgörs principiellt av art. 6 avs. 1 lit. b GDPR. Om en förklaring om samtycke för reklamändamål har lämnats, utgör art. 6 avs.

1 lit. a GDPR den rättsliga grunden för den databehandling, som baserar på samtycket.

Av princip vidarebefordrar vi inte dina uppgifter till tredje part, om det inte skulle vara nödvändigt att vidarebefordra dem för att kunna genomföra tävlingsspelet, skicka vinsten eller sända dig vårt Siedle-nyhetsbrev under förutsättning att vi har erhållit ditt samtycke för överföringen enligt dataskyddslagen.

Dessutom kan du vid varje tidpunkt återkalla ditt samtycke för användningen av dina uppgifter för reklam, t.ex. skriftligt till S. Siedle & Söhne Telefon- und Telegrafenwerke OHG, Bregstraße 1, 78120 Furtwangen, Tyskland, tel.: +49 (7723) 63-0, info@siedle.de, Tyskland per e-post till info@siedle.de eller genom att klicka på länken för avanmälning i slutet av alla våra e-postbrev med reklam.

Ge även akt på de anvisningar angående dataskyddet som finns på vår webbsida: Dataskydd - Siedle