1. Introduktion

Om inte annat avtalats skriftligen, gäller dessa villkor för
all/alla offerter, försäljning och leveranser från Siedle Nordic A/S ("Siedle"). Om det i samband med offert, försäljning eller leverans skriftligen överenskommits särskilda villkor och dessa särskilda villkor avviker från villkor i dessa försäljnings- och leveransbestämmelser, ska de särskilt överenskomna villkoren ha företräde.

2. Priser

All försäljning sker till de priser, som är gällande vid leveranstidpunkten, såvida inte Siedle lämnat en skriftlig offert om specifikt fast pris som gäller vid tidpunkten för leverans.

3. Betalning och äganderättsförbehåll

Betalningsvillkor är fakturadatum + 30 dagar.
Om köparen underlåter att uppfylla den på fakturan angivna betalningsfristen, förbehåller sig Siedle rätten att kvarhålla ytterligare leveranser tills betalning skett. I sådana fall kan Siedle ensidigt ändra betalning- och leveransvillkoren. Betalningsförsening utgör väsentligt avtalsbrott. 
Vid överskridande av betalningsfristen ska köparen erlägga dröjsmålsränta med 1,5 % per påbörjad månad från förfallodagen till dess att beloppet är Siedle tillhanda.  
Köparen har inte rätt att göra avdrag eller kvittning mot betalningar till Siedle. 
Siedle behåller äganderätten till de levererade varorna tills inköpspriset plus eventuell ränta betalts i sin helhet.

4. Leverans

Om inte annat har avtalats skriftligen, sker alla leveranser ex works Siedle enligt Incoterms 2010. Köparen ansvarar för kostnaden för transport och risken för oförutsedd skada på varan efter det att varan levererats. Om inte annat särskilt överenskommits överlämnas till Siedle att bestämma val av transportsätt, dock fortfarande på kundens bekostnad. Siedle strävar efter att välja den mest fördelaktiga transporten. Försändelserna värdeförsäkras av Siedle på köparens bekostnad endast efter särskild överenskommelse.
Levererade varor kan inte returneras såvida inte annat överenskommits skriftligt. Om särskild skriftlig överenskommelse träffats om återlämnande av levererade varor, ska sådana varor returneras i originalförpackning med en bifogad kopia av fakturan. Eventuellt skadade varor krediteras inte.

5. Brister, klagomål och ansvar för fel

För det fall där fel kan påvisas i levererad vara som Siedle ansvarar för, har Siedle att efter eget gottfinnande antingen byta ut den felaktiga varan, avhjälpa felet, kreditera köparen eller ge prisavdrag.
Om Siedle erbjuder ersättning eller gottgörelse av felet, skall köparen inte ha rätt att häva köpet eller kräva skadestånd till följd av felet. Siedle ansvarar inte för eventuella förseningar orsakade av utbyte eller reparation. Om Siedle erbjuder att byta ut varan, ska hela varan returneras och inte bara den defekta delen eller de defekta delarna.Dessutom är det en förutsättning för utbyte att varans serienummer eller tillverkningsdatum kan verifieras och att kopia av faktura eller följesedel skickas från köparen till Siedle. Om Siedle erbjuder utbyte och köparen inte tar fram sådan nödvändig dokumentation, anses Siedles ersättningsavsvar vara uppfyllt. 
Köparen ska vid varans ankomst till köparen företa sedvanlig och nödvändig undersökning av varan. 
Siedle erbjuder 24-månaders garanti från leverans på de levererade varorna. Siedle är inte ansvarsigt för att de levererade varorna är lämpade för det ändamål som kunden avsett. 
Siedle ansvarar inte för fel som orsakats av felaktig hantering, transport, lagring, installation, eller övrig försummelse orsakad av annan än Siedle. Siedle ansvarar inte heller för defekter eller fel som kan uppstå till följd av normalt slitage. 
Siedles ansvar är begränsat till direkta förluster. Missad omsättning, utebliven vinst och följdskador är inte ersättningsgilla. Siedles ersättningsansvarär begränsat till varans värde.

6. Produktansvar

Siedle ansvarar inte för skador på fast och lös egendom orsakade av levererad vara. För personskada är Siedle ansvarig endast om det kan visas att skadan orsakats av fel eller försummelse som Siedle ansvarar för.
Siedle ansvarar inte för indirekta förluster såsom missad omsättning, utebliven vinst eller övriga följdskador. 
I den utsträckning Siedle åläggs produktansvar gentemot tredje man, är köparen skyldig att hålla Siedle skadeslös i motsvarande utsträckning som Siedles ansvar begränsas enligt ovanstående bestämmelser.

7. Force Majeure

Följande omständigheter medför ansvarfrihet, när de inträder efter avtalets ingående och förhindrar eller försenar fullgörandet av avtalet:
Krig och mobilisering, uppror och oroligheter, naturkatastrofer, strejker och lockouter, brister eller förseningar i leveranser från leverantörer, brand, brist på transportmöjligheter, valutarestriktioner, import-/exportrestriktioner och andra omständigheter som parterna inte har inflytande över. 
I dessa fall är Siedle berättigad till att annullera ordern eller del av ordern eller att leverera varan när hindret upphört.

8. Överlåtbarhet

Siedle har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till en tredje part. Kunden har endast rätt att överlåta sina skyldigheter enligt dessa villkor genom skriftligt samtycke från Siedle. Sådant samtycke ska inte nekas utan saklig grund.

9. Lag och jurisdiktion

Alla tvister mellan parterna i samband med avtalet skall regleras av dansk lag och avgöras av Köpenhamns Byret som första instans, såvida inte Siedle väljer att väcka talan i köparens jurisdiktion.