Ofta ställda frågor angående
Siedle appen och Siedle-apparaterna

FAQ för Android- och iOS-apparater


Hur kommer det sig, att inga anrop signaleras i bakgrunden på min Android-apparat (Push-funktion Meddelanden väntar)?
Detta kan bero på olika orsaker. För att åtgärda detta, försök så här (den exakta sökvägen kan variera något mellan Android-versionerna):
 1. Starta om apparaten.
 2. Kontrollera om Internet-förbindelsen är stabil.
 3. Försäkra dig om att app-meddelandena är aktiverade i Siedle-appen: För detta, gå till Android-inställningar → Appar & Meddelanden → Visa alla appar → Siedle app → Meddelanden → Aktivera "Visa meddelanden".
 4. Kontrollera, om bakgrundsdatan för Siedle-appen är begränsad: För detta, gå till Android-inställningar → Appar & Meddelanden → Visa alla appar → Siedle app → Mobila data och WLAN → Aktivera "Bakgrundsdata" och "Obegränsad dataanvändning".
 5. Avaktivera batterisparfunktionen eller stäng denna funktion för Siedle-appen: För detta, gå till Android-inställningar → Appar & Meddelanden → Visa alla appar → Siedle app → Utvidgat → Ackumulator → Optimering ackumulator. Sök Siedle appen i den visade listan och välj där "Optimera inte".
 6. Kontrollera, om den aktuella versionen av Google Play-tjänsterna är installerad och aktualisera den, om det behövs.
Beakta även följandes: Om du avslutar Siedle appen aktivt via uppdragshanteraren eller Android-inställningar → Appar & Meddelanden → Visa alla appar → Siedle app → "Tvinga avsluta" (forcerat avslutande), visas inga andra meddelanden under en kort tid (max. 90 sekunder).
Det finns några appar från andra företag, som kan påverka Push-meddelandena. Därtill hör antivirus-, energispar- och systemoptimeringsappar. Testa med att avaktivera dessa appar och kontrollera, om signaleringen av Siedle-apparna då blir bättre.

Hur kommer det sig, att inga anrop signaleras i bakgrunden på min iPhone (Push-funktion Meddelanden väntar)?
Det kan finnas flera skäl för detta och som åtgärd försök så här (den exakta sökvägen kan variera något mellan iOS-versionerna).
 1. Kontrollera om banner/hänvisningar, känneteckenssymboler och toner är inkopplade i din iPhone-inställningar → Meddelanden → Siedle app.
 2. Stäng helt av din iPhone och starta den sedan igen.
 3. Starta Siedle appen; detta gör att Push-funktionen Meddelanden väntar inriktas på nytt på servern.
Säkerställ dessutom, att du inte är ansluten till ett WLAN, som blockerar de portar som Apple använder för Push-funktionen Meddelanden väntar. Testa med att avaktivera WLAN på din iPhone och testa om Push-funktionen Meddelanden väntar fungerar via den mobila datan.

Om du fortfarande inte skulle erhålla några Push-meddelanden efter dessa steg, avinstallera appen och genomför installationen via App Store på nytt. På så vis genereras den så kallade Push-Token, som iOS-systemet skapar för appen, på nytt. Logga ut från appen, före avinstallationen. Efter en ny installation krävs att du loggar in dig på nytt med en giltig QR-kod. Om du använder en Smart Gateway eller Access Professional, fråga först din administratör/elektriker.

Varför visas inga meddelanden på min apparat av märket Xiaomi?
För att visa meddelanden på låsskärmen, aktivera "Siedle app" → "Tillåt viktiga meddelanden på låsskärmen" och aktivera väntande meddelanden.

På grund av de restriktioner som gjorts av Xiaomi, finns det tyvärr ingen möjlighet för Siedle, att genomföra dess anpassningar automatiskt. Endast för några av Xiaomi utvalda appar är meddelandesignalerna aktiverade redan från början.

Varför begärs behörigheter i Android?
Kamera
Krävs för registreringen av appen till ditt Siedle-system per QR-kod. Därför behövs i alla fall behörigheten för inloggningen, även om det inte finns någon kamera i systemet. Om så önskas, kan behörigheten för kameran sedan avaktiveras i drivsystem-inställningar.

Mikrofon
Krävs för dörrkommunikationen. Åtkomsten på mikrofonen är nödvändig, för att kunna använda Siedle appen. Utan denna åtkomst, kan inga dörranrop etableras till den mobila slutapparaten.

Lokaliseringsort
För idrifttagningen av IQ HTS per Bluetooth, behöver Siedle appen kunna komma åt lokaliseringsorten. Under detta kommunicerar den via Bluetooth Low Energy (BLE), för BLE finns det två användningsscenarier. För det första överföringen av små datamängder mellan apparaterna i närheten, för det andra interaktionen med närhetssensorer som Google Beacons, för att kunna erbjuda användarna en individuell upplevelse, som baserar på deras aktuella lokaliseringsort (användning för t.ex. nyckelfinnare).

Siedle använder BLE för det första scenariot. I motsats till den klassiska Bluetooth, medför BLE en betydligt lägre strömförbrukning. Detta är nödvändigt, för att kunna realisera Bluetooth-överföringen med IQ HTS utan extra behov av ström. Vid Android görs ingen skillnad mellan användningsscenariona, här begärs alltid alla nödvändiga behörigheter. För att understöda det andra användningsscenariot, är det nödvändigt att komma åt lokaliseringsorten, även om det inte behövs eller används några lokaliseringsdata från Siedle appen.

När idrifttagningen är avslutad kan behörigheten för lokaliseringsorten avaktiveras i drivsystem-inställningar, om så önskas.

Hur fungerar en flytt av apparaten för iOS eller Android?
Beakta, att när en säkerhetskopia har spelats in på en ny apparat, är det nödvändigt att logga in på nytt. Med hjälp av säkerhetskopian överförs Siedle appen till den nya apparaten och kan öppnas där, när en kodad säkerhetskopia (säkring genom lösenord) används. Men av säkerhetsskäl kan inga sensibla data som Secrets och Push-Tokens inte registreras i en säkerhetskopia. På så vis kan det uppstå problem i signaleringen av anrop eller kopplingen av dörröppnaren.

I så fall, logga ut och logga in på nytt. Beakta, att för Smart Gateway och Access Professional måste din administratör/elektriker i så fall skapa en ny QR-kod.


FAQ för våra nya IQ-inomhusstationer


Var hittar jag QR-koden för inloggningen i min IQ-apparat?
Vid Siedle IQ-svarsapparaten för systemet 1+n (Siedle IQ HTS) befinner sig QR-koden på apparaten (under hörluren); den används igen vid varje inloggning. Om QR-koden skulle saknas, finns det en annan QR-kod inuti apparaten.

Varför kan ingen förbindelse etableras med Bluetooth?
När Siedle appen inriktas med IQ HTS, krävs en förbindelse till Bluetooth. Om det skulle uppstå problem, utför följande steg:
 1. Kontrollera, om Bluetooth är aktiverad på din mobila slutapparat.
 2. Om förbindelsen skulle misslyckas igen, starta din mobila slutapparat på nytt.
 3. Öppna apparatinställningarna för din mobila slutapparat och där inställningarna för Bluetooth. Koppla från IQ HTS, genom att ta bort den manuellt ur listan med de kopplade apparaterna.

Varför blinkar lysknappen upprepat en gång rött?
WLAN-förbindelsen misslyckades.
Säkerställ, att IQ HTS befinner sig inom nätverkets räckvidd.

Kontrollera, om det är möjligt att etablera en förbindelse till Internet med WLAN. För detta, logga in dig med en mobil slutapparat i samma WLAN, med vilken även IQ HTS är förbunden och kontrollera med valfri webbläsare, om det finns en Internet-förbindelse.

Varför blinkar lysknappen upprepat två gånger rött?
Förbindelsen till Siedle servern misslyckades.
För mer informationer angående åtgärdandet av fel, se punkten "Idrifttagningen misslyckades (ingen förbindelse med Siedle servern)"

Vänta några minuter; Siedle servern är kanske inte tillgänglig, eftersom den uppdateras just nu. I vanliga fall genomför Siedle uppdateringarna tidigt på morgonen eller på kvällen och detta kan leda till att tillgängligheten påverkas under några få minuter.


Allmänna FAQ


Varför fungerar inte dörröppnaren och dörrbelysningen i min app?
Av säkerhetsskäl gäller ett kopplingskommando, som startas från appen, bara under en begränsad tid. Om det inte går att koppla dörröppnaren eller dörrbelysningen, kan detta bero på att klocktiderna i ditt Siedle-system och din smartphone avviker för mycket från varandra. I standardinställningen synkroniserar sig Siedle-systemen med en NTP-server. För att ställa in datumet och klocktiden, aktivera tillvalet "Automatisk" på din smartphone. Starta sedan Siedle-appen på nytt och testa kopplingskontakten igen.

Var hittar jag QR-koden för att logga in till Smart Gateway och Access Professional?
Hos Smart Gateway och Access Professional kan QR-koden genereras via administrationsytan i webbläsaren. QR-koden skapas, när en ny app-deltagare skapas i systemet. Den kan bara användas en gång. För detta, fråga din administratör/elektriker.

Det går inte att etablera en förbindelse till Siedle servern – varför misslyckas idrifttagningen?
Om det inte går att etablera någon förbindelse till Siedle servern under idrifttagningen, kan detta ha olika orsaker. För att åtgärda felet, kontrollera följande punkter:
 1. Kontrollera om Internet-förbindelsen är stabil.
 2. Kontrollera inställningarna i din router. Ibland blockerar standardinställningen SIP-kommunikationen via TLS.
 3. Kontrollera i inställningarna i din router, om Internet-telefoni är tillåtet. Här anges som exempel vägen till inställningen i FritzBox: Telefoni → Egna anropsnummer → Anslutningsinställningar → Ta bort haken vid "Förbjuda användning av Internet-telefoni från hemnätverket".Löstes inte ditt problem med de beskrivna åtgärderna eller besvarades inte din fråga?
Kontakta vår support: support@siedle.de.

© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP