Ogólne Warunki Handlowe

1. Uwagi ogólne
1.1 Nasze oferty, potwierdzenia zleceń, potwierdzenia transakcji, dostawy i świadczenia podlegają wyłącznie niniejszym Ogólnym Warunkom Handlowym.

1.2 Niniejsze Ogólne Warunki dotyczą również przyszłych transakcji z zamawiającym, nawet jeżeli odrębnie nie wskazano na ich obowiązywanie.

2. Ceny, waloryzacja cen
2.1 Podane ceny są cenami netto na warunkach ex works plus podatek VAT. Dla zamówień o wartości zlecenia poniżej 1000,00 EUR netto dolicza się ryczałtowe koszty opakowania i transportu. Przy wartości zlecenia powyżej 1000,00 EUR netto dostarczamy na warunkach fraco transport i opakowanie. W przypadku zamówień specjalnych doliczane są odrębnie koszty opakowania.

2.2 Nasze ceny nie są wiążące. Opierają się na kosztach robocizny, materiałów i ogólnych obowiązujących w momencie potwierdzenia zlecenia/pisma potwierdzającego przyjęcie zlecenia. Jeżeli koszty robocizny, materiałów i ogólne podwyższą się w okresie ośmiu tygodni pomiędzy zawarciem umowy i dostawą zgodnie z Punktem 6, mamy prawo do odpowiedniego podwyższenia ceny, chyba że będziemy w zwłoce z dostawą albo sami będziemy odpowiedzialni za wzrost kosztów z innych powodów.

3. Płatność
3.1 Nasze rachunki podlegają zapłacie w ciągu14 dni po otrzymaniu rachunku z możliwością potrącenia skonto w wysokości 2 %, w pozostałych przypadkach w ciągu 30 dni bez odliczeń. Rachunki miesięczne za dostarczone towary podlegają zapłacie w ciągu 14 dni od otrzymania rachunku z 2 % Skonto, potem bez odliczeń. Skonto udziela się tylko od ceny netto za towary bez frachtu i opakowania. W przypadku zleceń poniżej wartości towaru EUR 52,00 netto zmniejsza się upust w płatności o 5 %, przy zleceniach o wartości towarów poniżej EUR 6,00 netto nie udzielamy żadnych upustów w płatności.

3.2 Jeżeli udzielamy upustów przy płatności, następuje to z zastrzeżeniem naszych warunków płatności. Mamy prawo rozliczyć upusty w płatnościach roszczeniami w tytułu przyszłych zamówień.

3.3 Zamawiający nie ma prawa do wstrzymania płatności lub rozliczania ich z roszczeniami wzajemnymi, jeżeli nie wydano w tej sprawie prawomocnego orzeczenia, uznanego i bezspornego lub jeżeli istnieją reklamacje z tytułu wad, co do których roszczenie jest oczywiste.

4. Dostawa, przeniesienie ryzyka
4.1 Dopuszczalne są dostawy częściowe, jeżeli nie będą stwarzać nieuzasadnionych niedogodności dla zamawiającego. To samo obowiązuje w odniesieniu do zmian technicznych, pod warunkiem, że nie będą powodować wzrostu cen i pogorszenia jakości.

4.2 Dostawy są realizowane franco przewoźnik (FCA) Furtwangen (Incoterms 2000). Miejscem wykonania świadczenia jest Furtwangen. W przypadku, gdy dostawa lub przekazanie przewoźnikowi będzie opóźnione na życzenie zamawiającego lub gdy on będzie się opóźniał w odbiorze, ryzyko przechodzi na zamawiającego w momencie zawiadomienia o gotowości do wysyłki.

5. Sprzedaż, eksport
Ponieważ dostarczamy towary o wysokim poziomie technicznym, które wymagają odpowiedniego objaśnienia, zamawiający jest zobowiązany do odsprzedaży towarów wyłącznie specjalistycznym firmom handlowym/instalatorom.

6. Czas dostawy, świadczenia, opóźnienie
6.1 Czas dostawy naszych produktów standardowych wynosi do sześciu tygodni. Dla specjalnych zamówień terminy dostawy podajemy w potwierdzeniach zleceń.

6.2 Uzgodniony czas dostawy rozpoczyna się w momencie otrzymania potwierdzenia zlecenia/pisma potwierdzającego, lecz nie przed dostarczeniem wszelkich ewentualnych niezbędnych dokumentów, pozwoleń, zatwierdzeń, dopuszczeń i dostaw, do których jest zobowiązany zamawiający oraz przez wpływem uzgodnionej zaliczki lub płatności z góry. Termin dostawy będzie dotrzymany, gdy przed jego upływem towary będą gotowe do wysyłki i będzie wysłane zawiadomienie o takiej gotowości lub gdy towary o zostaną przekazane przewoźnikowi.

6.3 Uzgodnione okresy dostaw zostaną odpowiednio przedłużone w przypadku wystąpienia niezawinionych zakłóceń, jak np. strajki, strajki okupacyjne lub opóźnienia dostaw poza naszym zakresem odpowiedzialności. W takich przypadkach zamawiający będzie upoważniony do odstąpienia od umowy, po wyznaczeniu odpowiedniego dodatkowego terminu. Wykluczone są roszczenia odszkodowawcze. W przypadku, gdy zakłócenia, za które nie ponosimy odpowiedzialności będą trwać dłużej niż osiem tygodni, mamy prawo do odstąpienia od umowy bez bez jakichkolwiek zobowiązań odszkodowawczych.

6.4 W przypadku zwłoki z naszej strony, pod warunkiem udowodnienia przez zamawiającego szkody, ponosimy odpowiedzialność w maksymalnej wysokości 0,5% ceny netto za każdy zakończony tydzień zwłoki, lecz nie więcej niż ogółem 5% ceny netto danej części dostawy. To ograniczenie odpowiedzialności nie będzie obowiązywać do przypadków odpowiedzialności ustawowej za działania umyślne lub rażące zaniedbania.

6.5 Na nasze żądanie, w przypadku zwłoki z naszej strony, zamawiający będzie zobowiązany do zadeklarowania w odpowiednim terminie, czy odstępuje od umowy czy obstaje przy dostawie.

7. Gwarancja
7.1 Gwarancją nie są objęte nieznaczne uszkodzenia.

7.2 Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia dostawy bezzwłocznie po jej otrzymaniu lub w przypadku obowiązywania Klauzuli FCA, towaru przekazanego przewoźnikowi i do zgłoszenia widocznych usterek włącznie z brakami ilościowymi, bezzwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni. Usterkę nierozpoznawalną należy zgłosić także niezwłocznie po jej wykryciu, najpóźniej w ciągu siedmiu dni od jej stwierdzenia. To samo obowiązuje w przypadku dostaw bezpośrednich przez osoby trzecie podane przez zamawiającego. Zamawiający musi także w takich przypadkach zapewnić terminowe złożenie reklamacji.

7.3 W przypadku wystąpienia istotnych uszkodzeń zgodnie z naszym wyborem mamy prawo i jesteśmy zobowiązani do dokonania trzech napraw lub do nowej dostawy w odpowiednim terminie, jeżeli usterka wystąpiła w okresie przed przedawnieniem się oraz zgłoszono reklamację w odpowiednim czasie, pod warunkiem, że przyczyna reklamacji istniała już w momencie przejścia ryzyka. W tym przypadku na zamawiającym spoczywa obowiązek udowodnienia. W przypadku nieudanego wykonania świadczenia, zamawiający może odstąpić od umowy lub zmniejszyć wynagrodzenie bez uszczerbku dla jakichkolwiek ewentualnych roszczeń odszkodowawczych zgodnie z Punktem 8.

7.4 Roszczenia ze strony zamawiającego za poniesione niezbędne wydatki w związku z wykonaniem świadczenia, w szczególności koszty transportu, podróży, robocizny i materiałów będą wykluczone w przypadku, gdy poniesione wydatki wzrosną wskutek przeniesienia dostarczanego przedmiotu do miejsca innego niż miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez zamawiającego.

7.5 Roszczenia regresowe ze strony zamawiającego istnieją zgodnie z Art. 478 Niemieckiego Kodeksu Cywilnego wobec nas tylko w zakresie, w jakim zamawiający i jego odbiorca nie zawarli żadnych umów poza ustawowymi roszczeniami odszkodowawczymi. Poza tym w odniesieniu do zakresu roszczenia regresowego obowiązuje odpowiednio Punkt 7.4.

7.4 Roszczenia odszkodowawcze przedawniają się po upływie jednego roku. Nie dotyczy to przypadków dłuższych okresów ustanowionych w Niemieckim Kodeksie Cywilnym, art. 479, par. 1 (roszczenia regresowe) oraz przypadków uregulowanych w Punkcie 8.2. Nie narusza to ustawowych przepisów dotyczących zawieszenia upływu okresu gwarancji, zatrzymania biegu terminów i nowego początku biegu okresów gwarancji.

8. Roszczenia odszkodowawcze
8.1 Wykluczone są roszczenia odszkodowawcze z tytułu szkód i stosowania ze strony zamawiającego (odszkodowanie za szkody) bez względu na ich podstawę prawną, w szczególności z tytułu wad fizycznych rzeczy, naruszenia zobowiązań ze stosunków umownych lub wskutek czynu niedozwolonego.

8.2 Wyłączenie odpowiedzialności zgodnie z punktem 8.1 nie będzie miało zastosowania w przypadkach, w których nasza odpowiedzialność będzie ustawowa, np. zgodnie z przepisami dotyczącymi odpowiedzialności za produkt, w przypadku działania umyślnego, podstępnego zatajenia usterki, zagrożenia życia, uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu, naruszenia roszczeń gwarancyjnych lub istotnych zobowiązań umownych. Zobowiązania umowne są istotne, jeżeli zgodność z nimi w ogóle umożliwia prawidłowe wykonanie umowy i jeżeli zgodności z nimi zwykle oczekuje zamawiający. W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych lub rażącego zaniedbania, odpowiedzialność nasza będzie jednak ograniczona do typowych przewidywalnych szkód umownych, chyba że jest to przypadek uregulowanej w punkcie 8.2. bezwzględnie obowiązującej odpowiedzialności. Jeżeli zwykli pracownicy naruszają z rażącym niedbalstwem nieistotne zobowiązania umowne i nie jest to żaden z przypadków bezwzględnej odpowiedzialności zgodnie z Punktem 8.2, wtedy nie ponosimy odpowiedzialności. Powyższe postanowienia w żaden sposób nie są związane ze zmianą ciężaru dowodu na niekorzyść zamawiającego.

8.3 Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania w odniesieniu do dostarczonego przez nas oprogramowania typowego dla branży, regularnego zabezpieczenia danych, dokonywanego jednak przynajmniej raz dziennie. Jeżeli ponosimy odpowiedzialność zgodnie z Punktem 8.1 i 8.2, odpowiedzialność z tytułu utraty danych wskutek rażącego niedbalstwa jest ograniczona do kosztów odtworzenia danych w przypadku istnienia kopii bezpieczeństwa.

8.4 Roszczenia odszkodowawcze z tytułu wad fizycznych rzeczy lub wad prawnych przedawniają się zgodnie z Punktem 7.6.

9. Przyjęcie zwrotu towaru, zmiana specjalnych zamówień
9.1 Jeżeli w ramach kulancji przyjmujemy zwrot towaru, jego dostarczenie odbywa się na ryzyko i rachunek zamawiającego.

9.2 W przypadkach kulancji wystawiamy notę uznaniową i odejmujemy 20 % kwoty rachunku netto z tytułu kosztów administracyjnych, badań i nowego opakowania. Konstrukcje na specjalne zamówienie jak produkty serii BGA, BG/KSF, BG/SR, KS, KSA, KSF, RGA, RG/KSF, RGT, RG/SR i Siedle-Steel nie są przyjmowane z powrotem. W przypadku kulancyjnego anulowania zleceń na specjalne zamówienie, zamawiający ma obowiązek zapłacić uzgodnione wynagrodzenie pomniejszone o koszty zaoszczędzone przez nas wskutek rozwiązania umowy, które wynoszą 30 % ceny towaru netto. Jeżeli zleceniodawca ma życzenie zmienić zlecone już wykonanie specjalnego zamówienia i my na to wyrazimy zgodę, ma on obowiązek poniesienia dodatkowych kosztów.

10. Prawa ochrony własności przemysłowej, prawa autorskie
9.2 W przypadku uzasadnionych roszczeń dochodzonych przez strony trzecie od zamawiającego z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej lub praw autorskich (jednolicie: praw ochronnych) przez wyroby przez nas dostarczone i użyte na warunkach umowy, będziemy ponosić odpowiedzialność w okresie gwarancji (Punkt 7.6) w następujący sposób: W odpowiednim terminie według naszego uznania nabędziemy na własny koszt prawa używania danych produktów lub zmienimy produkty w taki sposób, że nie będą naruszane żadne prawa ochronne i wymienimy je u zamawiającego na nasz koszt.

10.2 Zobowiązania wymienione w punkcie 10.1 będą mieć zastosowanie tylko pod warunkiem, że zamawiający poinformuje nas bezzwłocznie na piśmie o roszczeniach dochodzonych przez tę osobę trzecią, najpóźniej w ciągu ośmiu dni roboczych od momentu, w którym się o tym dowiedział, że on nie uznaje tego naruszenia i że dla nas pozostaje zastrzeżone prawo dla podjęcia wszelkich działań obronnych. Jeżeli zamawiający zaprzestanie używania lub sprzedaży w przypadku twierdzenia o naruszaniu praw ochronnych, zamawiający jest zobowiązany do zawiadomienia strony trzeciej, że takie zaprzestanie w żaden sposób nie stanowi potwierdzenia jakiegokolwiek naruszenia praw ochronnych. Roszczenia ze strony zamawiającego są poza tym wykluczone, jeżeli naruszenie praw ochronnych będzie spowodowane specjalnymi wymaganiami po stronie zamawiającego lub wskutek zastosowania, którego nie mogliśmy przewidzieć, lub będzie spowodowane przez zmianę towarów przez zamawiającego lub połączenie dostarczonego towaru z produktami nie dostarczanymi przez nas.

10.3 W przypadku naruszenia praw ochronnych, roszczenia zamawiającego będą ponadto odpowiednio podlegać postanowieniom zgodnie z Punktem 7 i 8. Pozostałe roszczenia zamawiającego są wykluczone.

11. Zastrzeżenie własności
11.1 Dostarczone towary pozostają naszą własnością aż do momentu pełnego zaspokojenia wszystkich naszych roszczeń powstałych ze stosunków handlowych z zamawiającym. Zamawiający jest upoważniony do sprzedaży, do przetwarzania, łączenia i wbudowywania towarów (zastrzeżonych towarów) w ramach zwykłej działalności handlowej, ale nie do zastawiania ani przenoszenia własności w celu zabezpieczenia. W przypadku pogorszenia się sytuacji majątkowej zamawiającego, będziemy mieć prawo do zabronienia sprzedaży/przetwarzania lub wbudowywania/mieszania towarów.

11.2 Odsprzedaż jest dozwolona pod warunkiem, że zamawiający (odsprzedający) wprowadzi zastrzeżenie dla następnego nabywcy, że prawo własności przechodzi na nabywcę dopiero po zrealizowaniu w pełni jego zobowiązań płatniczych dotyczących zastrzeżonych towarów. Zamawiający odstępuje nam już teraz wszystkie należności z odsprzedaży lub zamontowania zastrzeżonych towarów do wysokości kwoty naszych roszczeń.

11.3 Zamawiający jest upoważniony do ściągania przeniesionych roszczeń. Upoważnienie do ściągania wygasa w przypadku opóźnienia w płatności lub w przypadku pogorszenia się sytuacji majątkowej zamawiającego. W takich przypadkach będziemy upoważnieni do poinformowania klientów o przeniesieniu praw i samodzielnego ściągania należności. Zamawiający musi udzielać niezbędnych informacji dla potwierdzenia przeniesionych roszczeń i pozwolić na sprawdzenie tych informacji. Powinien on w szczególności dostarczyć nam na żądanie dokładny wykaz roszczeń jemu przysługujących z nazwiskami i adresami klientów, kwoty poszczególnych roszczeń, daty faktur, etc. oraz powinien umożliwić nam wejście do jego siedziby w celu sprawdzenia tych informacji.

11.4 Połączenie, zmieszanie lub przetworzenie zastrzeżonych towarów przez zamawiającego dla utworzenia nowej rzeczy jest dokonywane bez żadnego zobowiązania dla nas. Przez połączenie, zmieszanie lub przetworzenie zastrzeżonych towarów, zamawiający nie nabywa tytułu prawnego do nowej rzeczy zgodnie z art. 947 nast. Niemieckiego Kodeksu Cywilnego. W przypadku połączenia, zmieszania lub przetworzenia zastrzeżonych towarów z pozycjami nie należącymi do nas, nabywamy współwłasność do nowej rzeczy w stosunku proporcjonalnym wartości podanej w fakturze naszego towaru zastrzeżonego do łącznej wartości.

11.5 Zamawiający poinformuje nas bezzwłocznie w przypadku przerwania płatności, o pogorszeniu się jego sytuacji materialnej lub zajęciu praw. Należy podać nazwy i adresy zajmujących wierzycieli. Zamawiający pokryje wszystkie niezbędne koszty na zniesienie środków zajęcia przez wierzycieli i odzyskanie towarów.

11.6 W przypadku gdy zamawiający popadnie w zwłokę z istotną kwotą częściową, przerwie płatności lub nastąpi istotne pogorszenie jego sytuacji majątkowej, w szczególności jeśli zostanie złożony wniosek o postępowanie upadłościowe dotyczące jego majątku, będziemy upoważnieni do żądania wydania zastrzeżonych towarów. Żądanie wydania stanowi odstąpienie od umowy. W takich przypadkach wyznaczenie terminu na wykonanie świadczenia jest zbędne. Także przy odstąpieniu od umowy pozostają zastrzeżone roszczenia odszkodowawcze.

12. Właściwy sąd, stosowane prawo
12.1 Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych ze stosunku umownego jest sąd w Furtwangen.

12.2Stosunek umowny podlega niemieckiemu prawu materialnemu i procesowemu. Zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych dotyczącej Umów o międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) jest wykluczone.

Wersja 03/2010
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP