Salgs- og Leveringsbetingelser

1. Innledning
Med mindre annet er skriftlig avtalt, gjelder disse salgs- og leveringsbetingelsene for alle tilbud, salg og leveranser fra Siedle Nordic A/S ("Siedle"). Dersom det i forbindelse med et konkret tilbud, salg eller levering skriftlig avtales særlige vilkår, og disse særlige vilkårene på ett eller flere punkter fraviker fra disse salgs- og leveringsbetingelsene, skal de særlige vilkårene ha forrang.

2. Priser
Alt salg skjer til priser som gjelder på leveringstidspunktet, med mindre Siedle har gitt et gitt skriftlig tilbud som spesifikt omfatter pris som gjelder på leveringstidspunktet. Siedles priser er basert på lønns- og materialkostnader samt valutaforhold på tidspunktet for inngivelse av ordrebekreftelse. Uansett om fast pris er avtalt, skal Siedle derfor ha rett til å øke disse faste prisene hvis de nevnte forholdene medfører at Siedles kostnader i forbindelse med levering øker med mer enn 2%. Alle priser oppgitt av Siedle er, med mindre annet er uttrykkelig angitt, eksklusive MVA, skatter og avgifter som pålegges eller gjelder varer av det aktuelle slaget. Dersom emballasje ut over den sedvanlige emballering er nødvendig, betales utgiftene forbundet med dette av kjøperen. Alle tilbud, estimater, priser og tidsangivelser er, med mindre annet er særlig avtalt skriftlig, gitt uten forbindtlighet.

3. Betaling og eiendomsforbehold
Betalingsbetingelsene er fakturadato + 30 dager. Dersom kjøperen ikke overholder betalingsfristen angitt på fakturaen, forbeholder Siedle seg retten til å holde tilbake ytterligere leveranser inntil betaling har funnet sted. I slike tilfeller kan Siedle ensidig endre betalings- og leveringsvilkårene. Ethvert betalingsmislighold fra kjøpers side skal betraktes som vesentlig mislighold. Ved forsinket betaling svarer kjøperen forsinkelsesrente på 1,5 % per påbegynt måned fra forfall inntil beløpet er mottatt av Siedle. Kjøper har ikke rett til å holde tilbake, gjøre fradrag i eller motregne i utestående utbetalinger til Siedle. Siedle forbeholder seg eiendomsretten til de leverte varer inntil kjøpesummen pluss eventuelle renter er betalt i sin helhet (salgspant).

4. Levering
Med mindre annet er skriftlig avtalt, skjer alle leveranser Ex Works Siedle, jf Incoterms 2010. Kjøper bærer således kostnadene ved transport og risikoen for utilsiktet skade på varene, etter at den har forlatt Siedle. Med mindre annet er avtalt overlates valget av transportmidler og -måter til Siedle, dog fortsatt for kundens regning og risiko. Siedle bestreber seg på å velge den mest fordelaktige transportløsning. Forsendelser verdiforsikres av Siedle for kjøpers regning etter nærmere avtale. Leverte varer tas ikke i retur med mindre annet er avtalt skriftlig. Såfremt konkret, skriftlig avtale er inngått om retur av levert vare, skal slike returvarer returneres i originalemballasje og vedlegges en kopi av fakturaen. Eventuelt beskadigede varer krediteres ikke.

5. Mangler, reklamasjon og ansvar for mangler
Dersom det kan påvises mangel ved de leverte varene, påtar Siedle seg etter eget valg enten å bytte den mangelfulle varen, avhjelpe mangelen, kreditere kjøper varens pris eller å yte kjøper prisavslag. Dersom Siedle tilbyr bytte av varene eller avhjelp av mangelen, er kjøperen ikke berettiget til å heve avtalen eller kreve erstatning som følge av mangelen. Siedle er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser på grunn av bytte eller avhjelp. Hvis Siedle tilbyr bytte av varene, skal hele varen returenes og ikke kun evt. en eller flere defekte del/deler. Det er en forutsetning for bytte at varens fabrikasjonsnummer eller produksjonsdato kan verifiseres og at kopi av faktura eller følgeseddel fremsendes fra kjøper til Siedle. Hvis Siedle tilbyr bytte og kjøperen ikke fremkommer med slik dokumentasjon, skal Siedles utbedringsansvar anses oppfylt. Kjøperen skal ved varens ankomst til kjøperen foreta sedvanlig og nødvendig undersøkelse av varen. Siedle gir 24 måneders garanti fra levering av produkter som leveres. Siedle påtar seg intet ansvar for at de leverte varer egner seg til det av kunden tiltenkte formål. Siedle er ikke ansvarlig for feil eller mangler som skyldes feil håndtering, transport, lagring, installasjon, eller på annen måte forsømmelse av andre enn Siedle. Siedle hefter heller ikke for feil eller mangler som kan oppstå som følge av normal slitasje og elde. Siedles ansvar er begrenset til direkte tap. Tap som følge av driftsavbrudd, tapt arbeidsfortjeneste og følgeskader erstattes ikke. Ikke noe reklamasjonskrav kan overstige den mangelfulle vares verdi.

6. Produktansvar
Siedle er ikke ansvarlig for skade på fast eiendom eller løsøre hvor varene forårsaker skade. Siedle er bare ansvarlig for personskade dersom det kan bevises at skaden skyldes feil eller forsømmelser begått av Siedle. Siedle er ikke ansvarlig for indirekte tap som driftsavbruddstap, tap av fortjeneste eller følgeskader generelt. I den grad Siedle blir pålagt produktansvar overfor tredjemann, er kjøper forpliktet til å holde Siedle skadesløs i samme omfang som Siedles ansvar er begrenset etter bestemmelsene ovenfor.

7. Force Majeure
Følgende omstendigheter medfører ansvarsfrihet for Siedle dersom de inntrer etter avtalens inngåelse og hindrer eller utsetter oppfyllelse av avtalen: Krig og mobilisering, opprør og uroligheter, naturkatastrofer, streiker og lock-out, vareknapphet samt mangler eller forsinkelser ved leveranser fra underleverandører, brann, manglende transportmuligheter, valutarestriksjoner, import-/eksportrestriksjoner og andre omstendigheter som partene ikke har innflytelse på. I disse tilfellene er Siedle berettiget til å annullere ordren eller en del av ordren, eller til å levere varen når oppfyllelseshindringen har opphørt.

8. Overdragelighet
Siedle har rett til å overdra sine rettigheter og plikter i henhold til denne avtalen/disse vilkårene til en tredjepart. Kunden har kun rett til å overdra sine forpliktelser under denne avtalen/disse vilkårene etter skriftlig forhåndssamtykke fra Siedle. Slikt samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.

9. Lovvalg og verneting
Avtalen mellom Siedle og kjøper reguleres av dansk rett, og enhver tvist mellom partene i forbindelse med avtalen skal avgjøres i henhold til dansk rett med forbehold for eventuelle danske internasjonale lovvalgsregler som skulle tilsi valg av et annet lands rett. København Byrett vedtas av partene som omforent verneting i første instans, med mindre Siedle velger å anlegge sak ved kjøpers verneting. Denne bestemmelsen hindrer ikke Siedle å fremme krav om arrest eller midlertidig forføyning ved annet verneting.Fra og med 07/2019
Salgs- og leveringsbetingelser til download
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP