Algemene leverings- en prestatievoorwaarden

1. Algemeen
Voor al onze offertes en leveringen gelden uitsluitend de onderstaande handelsvoorwaarden. Wij zijn uitsluitend bereid tot het beëindigen van een overeenkomst indien dit in overeenstemming is met onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. Afwijkende overeenkomsten zijn alleen bindend indien deze door ons schriftelijk bevestigd zijn. Anders luidende voorwaarden van de besteller, ook indien deze bij de bestelling gevoegd of hierin genoemd zijn, verplichten ons slechts, indien wij deze uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard hebben. Onze verkoop- en leverings-voorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige transacties met de besteller.

2. Offerte
Onze offertes zijn vrijblijvend. Alle gegevens in offertes, prospectussen en prijslijsten zijn door ons zorgvuldig berekend, maar zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging niet bindend.

3. Opdrachtbevestiging
Alle bestellingen, afspraken, toezeggingen enz., met uitzondering van die van onze gevolmachtigde vertegenwoordigers, zijn slechts rechtsgeldig nadat zijn door ons schriftelijk bevestigd zijn, voor zo ver na afsluiting van de overeenkomst door onze vertegenwoordigers mondeling geen wijziging in de overeenkomt overeengekomen is. Aanmerkingen op onze opdracht-bevestigingen dienen uiterlijk binnen een week schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.

4. Prijzen
Onze prijzen zijn vrijblijvend Zij zijn gebaseerd op de loon-, materiaal- en indirecte kosten op de datum van de opdrachtbevestiging. Mochten deze kosten tot de datum van levering een wijziging ondergaan, dan zijn wij gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen, tenzij de levering binnen 4 maanden na de bestelling plaatsvindt.

5. Verzending
Verzending geschiedt af Magazijn Furtwangen of Utrecht, waarbij wij, rekening houdende met de belangen van de besteller, vrij zijn in de keuze van het transportmiddel en de transportweg; Voor zover er door de besteller speciale voorschriften gegeven worden, komen de hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de besteller. Het risico gaat bij het verlaten van ons magazijn op de ontvanger over. Bij opdrachten op termijn of op afroep gaat het risico reeds bij het gereed staan op de ontvanger over. Voor verlies of beschadiging tijdens het transport zijn wij in geen geval aansprakelijk. Verpakking wordt tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. Vanaf een opdrachtwaarde van 250,– Euro netto (verkoopprijs Siedle aan groothandel) worden geen vracht- en verpakkingskosten berekend. Bij opdrachten met een goederen-waarde van minder dan 250,– Euro netto worden 15,– Euro orderkosten berekend.

6. Levertijd
De levertijd wordt door ons zo vastgesteld, dat deze naar alle waarschijnlijkheid aangehouden kan worden, maar is indien niet uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, niet bindend. Bij overmacht, b.v.. oorlog, staking of andere bedrijfsstoringen, transportmoeilijk-heden en bij toeleveranciers ontstane vertragingen, zijn wij gerechtigd ook een vast overeengekomen levertijd met een dienovereenkomstige termijn te verlengen en wel tenminste tot de storing opgeheven is. Indien de onredelijkheid van het nakomen van de overeenkomst als gevolg van een bedrijfs-storing als gevolg van overmacht door de besteller aangetoond wordt, dan kan de besteller de overeenkomst per aangetekend schrijven opzeggen resp. ontbinden. Verdere aanspraken in geval van overmacht, b.v. schadevergoeding of vervangende levering zijn uitgesloten. Indien wij om redenen waarvoor wij zelf aansprakelijk zijn, in gebreke geraken, is schadevergoeding in geval van normale nalatigheid uitgesloten. Voor zover wij aansprakelijk zijn voor schade wegens vertraging, wordt dit beperkt tot de waarde van de betreffende bestelling.

7. Export
Aangezien wij in verschillende landen eigen vertegenwoordigingen hebben en contractueel gebonden zijn, mogen onze producten uitsluitend met onze uitdrukkelijke toestemming geëxporteerd worden.

8. Terugname
Naar behoren geleverde goederen mogen uitsluitend na onze voorafgaande schriftelijke toestemming geretourneerd worden. Voor volgens de voorschriften en met onze toestemming teruggezonden goederen wordt bij creditering 20% van het netto factuur-bedrag voor administratiekosten, controle en opnieuw verpakken in mindering gebracht. De goederen en verpakking moeten in perfecte, onbeschadigde staat verkeren. Indien dat niet het geval is worden ze niet gecrediteerd. Speciaal vervaardigde producten en producten uit de series BGA, BG/KSF, BG/SR, KSA, KS, KSF, RGA, RG/KSF en RG/SR alsmede alle STEEL en CLASSIC worden niet teruggenomen. Vindt bij in opdracht gegeven speciaal te vervaardigen producten een wijziging plaats, dan moeten de tot op dat moment ontstane kosten door de besteller vergoed worden. Bij afbestelling moet de besteller de overeengekomen vergoeding betalen, met aftrek van de door ons als gevolg van de beëindiging van de overeenkomst bespaarde kosten.

9. Reclamering en garantie
Reclames ter zake van de hoedanigheid van de geleverde goederen alsmede ter zake van het ontbreken van toegezegde eigenschappen, dienen bij uiterlijk waarneembare gebreken onmiddellijk na ontvangst van het geleverde, bij niet uiterlijk waarneembare onmiddellijk na vaststelling van het gebrek schriftelijk en gespecificeerd kenbaar gemaakt worden. De garantieperiode bedraagt 24 maanden na levering door Siedle aan de groothandel. Bij gerechtvaardigde reclames verplichten wij ons tot kosteloze reparatie of vervangende levering, zulks naar onze keuze. Vervangende levering vindt alleen plaats, indien het complete apparaat toegezonden wordt, waarop het fabricagenummer of de fabricagedatum nog herkenbaar moeten zijn. Tevens moet het rekening- of pakbonnummer opgegeven worden. De besteller kan de overeenkomst slechts ontbinden of de koopprijs verlagen, indien wij na een in redelijkheid gestelde uiterste termijn gebreken, waarvoor wij verantwoordelijk zijn, om wat voor reden dan ook, niet hersteld hebben. Wij aanvaarden, voor zover er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid van onze kant - opzettelijke overtreding van wezenlijke overeenkomst-verplichtingen voorbehouden – geen aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect veroorzaakt wordt door gebreken van het door ons geleverde. Dit geldt eveneens voor door ons meegeleverde producten van andere leveranciers. De aansprakelijkheids-uitsluiting geldt niet voor eventuele aanspraken op schadevergoeding wegens niet-nakoming, voor zover wij de besteller een eigenschap van de geleverde waren gegarandeerd hebben en deze ontbreekt. Een eventuele verplichting tot schadevergoeding onzerzijds, ongeacht uit welke rechtsgrond, is beperkt tot de te voorziene, typische schade. Indien wij verplicht zijn tot schadevergoeding is onze verplichting tot het vergoeden van schade aan zaken of personen beperkt tot de schadeloosstelling van onze bedrijfs-, resp. productaansprakelijkheidsverzekering. Wij zijn bereid de besteller op verzoek onze verzekeringsvoorwaarden mede te delen of hem naar keuze inzage te verlenen in onze verzekeringspolis. Bij door de besteller of derden onrechtmatig, zonder voorafgaande toestemming uitgevoerde wijzigingen en reparaties vervalt onze aansprakelijkheid voor de daaruit ontstane gevolgen. Wijzigingen of reparaties, die voor onze rekening zijn, mogen zonder onze voorafgaande toestemming niet verricht worden. Indien Siedle wordt aangesproken uit hoofde van reclamering dan wel garantie en achteraf komt vast te staan dat aan haar geen enkel verwijt kan worden gemaakt terzake de reclame c.q. de garantie, is Siedle gerechtigd alle kosten gemoeid met het onderzoek aan de besteller in rekening te brengen.

10. Betalingsvoorwaarden
Betaling dient netto contant bij levering te geschieden, uitgezonderd andersluidende en individueel schriftelijk overeengekomen voorwaarden. In geval van toegestane kredieten, en betalingsuitstel, wordt een eventuele korting voor contante betaling alleen over het netto goederenbedrag, derhalve exclusief vracht en verpakkingskosten, alsmede bijkomende kosten verleend. De besteller is niet gerechtigd de betaling op te schorten of hoe dan ook met door ons niet erkende tegenvorderingen, te verrekenen. Dit geldt in het bijzonder ook in het geval van reclames. Bij niet tijdige betaling zijn wij, onder voorbehoud van verdere rechten, ook zonder aanmaning gerechtigd de gebruikelijke bankrente van 1% per maand, waarbij ieder gedeelte van een maand voor een volle maand geldt, te vorderen. Wij zijn gerechtigd vooruitbetaling of zekerheid te eisen, indien de besteller niet aan de betalingsvoorwaarden voldoet of omstandigheden bekend worden, waardoor de kredietwaardigheid van de afnemer in twijfel getrokken wordt. Na het stellen van een redelijke termijn zijn wij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding wegens wanprestatie te verlangen. Wissels worden slechts geaccepteerd, indien het gehele obligo door een bankgarantie of dienovereenkomstige zekerheid gedekt is. Alle kosten in verband met omwisselen van vreemde valuta komen voor rekening van de besteller. Cheques worden uitsluitend onder voorbehoud van creditering geaccepteerd. Bonificaties worden slechts verleend indien aan de betalingsvoorwaarden voldaan is. Bonificaties worden niet uitbetaald, maar met aankopen verrekend.

11. Uitgebreid eigendomsvoorbehoud
Alle onderdelen van de leveringen (met eigendomsvoorbehoud) blijven ons eigendom totdat de besteller alle betalingsverplichtingen als gevolg van uit de zakelijke relatie met ons voldaan heeft. Wanneer de waarde van alle zekerheidsrechten die ons toekomen 20% hoger is dan de waarde van alle zekerheidstellingen, zullen wij op verzoek van de besteller een overeenkomstig gedeelte van de zekerheidsrechten vrijgeven. Zolang het eigendomsvoorbehoud van kracht is, is het de besteller niet toegestaan de goederen te verpanden of ter zekerheid over te dragen en is doorverkoop alleen toegestaan aan wederverkopers in de gewone gang van zaken en uitsluitend onder de voorwaarde dat de wederverkoper van zijn klant betaling ontvangt of het voorbehoud maakt dat het eigendom pas overgaat naar diens klant wanneer deze volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichting. Indien de besteller goederen waarop eigendomsvoorbehoud van kracht is doorverkoopt, cedeert hij aan ons nu reeds om veiligheidsredenen de uit deze doorverkoop voortvloeiende vorderingen op zijn klant, inclusief alle nevenrechten - met inbegrip van eventuele saldovorderingen, zonder dat hiervoor later speciale verklaringen noodzakelijk zijn. Indien de goederen waarop eigendomsvoorbehoud van kracht is samen met andere goederen verkocht worden, zonder dat er voor de goederen waarop eigendomsvoorbehoud van kracht is een afzonderlijke prijs overeengekomen is, dan cedeert de besteller ons met voorrang voor de overige vordering dat gedeelte van de totale vordering dat overeenkomt met de door ons gefactureerde prijs van de goederen waarop eigendomsvoorbehoud van kracht is. Bij indictale bewijsvoering van een gerechtvaardigd belang dient de besteller ons op de hoogte te stellen van de informatie die vereist is om zijn rechten te doen gelden en ons de vereiste documenten te doen toekomen. Tot opzegging is de besteller gemachtigd tot incasso uit wederverkoop van de gecedeerde vorderingen. Bij aanwezigheid van een belangrijke reden, met name bij betalings-verzuim, staking van de betalingen, initiëren van een insolventie-procedure (faillissement, schikking), wisselprotest of wanneer er sprake is van vergelijkbare aanwijzingen die duiden op insolvabiliteit van de besteller, zijn wij gerechtigd de incassobevoegdheid van de besteller te herroepen. Bovendien kunnen wij na voorafgaande waarschuwing openbaarmaking eisen van de cessie tot zekerheid resp. het te gelde maken van de overgedragen vorderingen of, na verlopen van een redelijke termijn de cessie tot zekerheid openbaar maken, de overgedragen vorderingen te gelde maken, evenals de openbaarmaking van de cessie tot zekerheid door te besteller jegens de klant verlangen. De besteller is gemachtigd de goederen waarop eigendomsvoorbehoud van kracht is te verwerken, te wijzigen, met andere producten te verbinden resp. onscheidbaar samen te brengen. Het verwerken, wijzigen, verbinden aan of vermengen met andere producten vindt plaats namens ons. De besteller bewaart het nieuwe object met de zorgvuldigheid van een ordentelijke koopman. De verwerkte, gewijzigde, verbonden of vermengde goederen worden beschouwd als vallende onder het eigendomsvoorbehoud. Bij verwerking, wijziging, verbinding of vermenging met andere objecten die niet het eigendom van Siedle zijn, is Siedle mede eigenaar van het nieuwe object voor een gedeelte dat overeenkomt met de verhouding van de waarde van de verwerkte, gewijzigde of verbonden goederen en de waarde van de overige goederen ten tijde van de verwerking, wijziging of verbinding. Voor zover de besteller het alleen eigendom van het nieuwe object verwerft, zijn Siedle en de besteller het erover eens dat de besteller aan Siedle mede-eigendom verschaft aan het door verwerking, wijziging of verbinding ontstane nieuwe object en wel in de verhouding van de waarde van de verwerkte, gewijzigde of verbonden goederen ten tijde van de verwerking, wijziging of verbinding. In geval van verkoop van het nieuwe object draagt de besteller ter zekerheidsstelling hiermee aan Siedle over zijn aanspraken jegens de klant, inclusief alle nevenrechten, zonder dat dit nadere verklaring behoeft. Deze cessie geldt echts slecht tot een bedrag dat overeenkomt met de door ons in de factuur vermelde waarde van de verwerkte, gewijzigde of verbonden goederen waarop eigendomsvoorbehoud van toepassing is. Het aan ons overgedragen deel van de vordering dient met voorrang voldaan te worden. Met betrekking tot invorderingsmachtiging en de voorwaarden tot herroepen hiervan geldt het bovenstaande gelden bovenstaande bepalingen. Indien de goederen waarop eigendomsvoor-behoud van toepassing is door de besteller met percelen of roerende goederen verbonden worden, draagt de besteller, zonder dat dit nadere verklaring behoeft, ter zekerheidsstelling eveneens aan Siedle over zijn aanspraken op vergoeding hem toekomt voor het verbinden van de goederen, tot een bedrag dat overeenkomt met de verhouding van de waarde van de verbonden goederen waarop eigendomsvoorbehoud van toepassing is met de overige verbonden goederen ten tijde van het verbinden. Bij verpanding, inbeslagname of andere beschikkingen of ingrepen door derden dient de besteller ons onverwijld hiervan in kennis te stellen. Bij opzettelijke overtreding door de besteller van wezenlijke verplichtingen van deze overeenkomst, met name bij betalingverzuim zijn wij na aanmaning gerechtigd tot terugname. De besteller is verplicht de teruggevorderde goederen af te staan. Het terugnemen resp. het geldend maken van het eigendomsvoorbehoud of het verpanden van de geleverde goederen door Siedle betekent niet het intrekken van de overeenkomst, tenzij wij dit uitdrukkelijk verklaard hebben. Siedle is gerechtigd na voorafgaande waarschuwing de teruggenomen goederen waarop eigendomsvoorbehoud van toepassing is te gebruiken en met de opbrengst hiervan openstaande vorderingen te voldoen.

12. Plaats van levering/betaling bevoegde rechter
Plaats van levering/betaling is Utrecht. Partijen zullen te NL/Utrecht kiezen. Op de rechtsverhoudingen der partijen is het in Nederland geldende recht van toepassing.

13. Algemene Wet op Gegevensbescherming
Siedle Nederland B.V. en haar moederonderneming in Furtwangen verklaren zich conform met de nieuwe regelgeving betreffende de wet op de gegevensbescherming. U kan deze nalezen onder volgende weblinks: Privacy statement and Information obligation

versie 08/2019
Alg. voorwaarden ter download
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
Twitter Facebook TOP