Deelnameregels en gegevensbescherming

 

1) Onderwerp, deelnamevoorwaarden en organisator

(1) Deze deelnamevoorwaarden regelen de bepalingen voor de deelname aan de prijsvraag “Upgrade Actie” van 15 juni 2024 tot en met 15 september 2024 op Instagram (hierna “Prijsvraag: genoemd).

(2) Organisator van de prijsvraag is S. Siedle & Söhne Telefon- und Telegrafenwerke OHG, Bregstraße 1, 78120 Furtwangen, Duitsland (hierna “organisator” genoemd).

(3) De prijsvraag is op geen enkele wijze verbonden met Instagram en wordt op geen enkele manier door Instagram gesponsord, ondersteund of georganiseerd. Instagram is niet de contactpersoon voor de prijsvraag. De ontvanger van de door de deelnemers aangeleverde gegevens en informatie is niet Instagram, maar de organisator. Alle vragen, commentaren of bezwaren met betrekking tot de prijsvraag dienen aan de organisator, (email: Info@siedle.de, onderwerp: Siedle-Gewinnspiel „Upgrade-Aktion 2024“) te worden gericht.

(4) Met de deelname aan de prijsvraag worden de voorwaarden automatisch geaccepteerd.

2) Deelname en verloop

(1) Toegelaten voor deelname zijn natuurlijke personen, die bij de deelname aan de prijsvraag minimaal 18 jaar zijn en hun geldige bedrijfs- respectievelijk woonadres in de EU, Zwitserland of Noorwegen hebben. Niet toegelaten voor deelname zijn medewerkers uit de elektro-groothandel evenals de elektro-installatie. Van deelname uitgesloten zijn medewerkers van de organisator en diens verbonden ondernemingen evenals hun medewerkers. De deelname met valse identiteit of met een identiteit van derden is niet toegestaan. Een automatische deelname (bijvoorbeeld via deelname- en meespeeldiensten) evenals de meervoudige deelname is niet toegestaan.

(2) Voorwaarde voor de deelname aan de prijsvraag is, dat de deelnemers in de periode van 15 juni 2024 tot 15 september 2024, om 23:59 op Instagram volger van het kanaal “siedle.international” worden, een persoon in de commentaren van de prijsvraagpost van 15 juni 2024 markeren en deze post in hun persoonlijke Instagram Story delen. Onder alle deelnemers wordt een Europa-Park belevingspakket verloot, bestaande uit:

  • Twee overnachtingen voor twee personen in een Europa-Park hotel

  • Twee dagtickets voor het Europa-Park

  • Twee zitplaats-tickets voor een Bundesliga thuiswedstrijd van SC Freiburg in het Europa-Park Stadion

Alle deelnemers kunnen slechts eenmaal aan de verloting deelnemen. Meervoudig markeren van personen in de commentaarfunctie en/of delen van de prijsvraagpost in de persoonlijke Instagram Story verhoogt de winkans niet.

(3) Wanneer foto’s of video’s als commentaar worden gebruikt, dienen deelnemende eigenaars/eigenaressen in de foto's of video’s aanwezig te zijn en afgebeelde personen moeten met de publicatie akkoord zijn (zie punt 4 en 5). De prijsvraagposts op de Instagram pagina van de organisator verschijnen met het persoonlijke Instagram account van de deelnemers. Zij blijven daar ook na het einde van de prijsvraag staan, maar worden niet op andere kanalen van de organisator geplaatst of opgeslagen.

(4) De deelname is niet van de aankoop van een nieuw artikel of de gebruikmaking van een dienst van de organisator afhankelijk. De aankoop van een artikel of de gebruikmaking van een dienst verhogen de winkansen niet.

(5) De deelname is in de periode van 15 juni 2024 tot 15 september 2024, om 23:59 mogelijk.

3) Winnen en winberichtgeving

(1) Onder alle deelnamegerechtigde deelnemers, die aan de voorwaarden volgens item 2 van deze bepalingen voldoen, wordt op Instagram het volgende verloot:

Europa-Park belevingspakket bestaande uit:

  • Twee overnachtingen voor twee personen in een Europa-Park hotel

  • Twee overnachtingen voor twee personen in een Europa-Park hotel

  • Twee zitplaats-tickets voor een Bundesliga thuiswedstrijd van SC Freiburg in het Europa-Park Stadion

(2) Winberichtgeving en winafhandeling worden door de organisator uitgevoerd. De trekking van de winner geschiedt uiterlijk maandag, 30 september 2024 onder alle deelnamegerechtigde deelnemers, die aan de voorwaarden onder item 2 voldaan hebben, geautomatiseerd volgens een toevalsprincipe. De winnaar wordt via een direct bericht op de hoogte gebracht.

(3) Indien een winnaar zich niet binnen 21 na geslaagde berichtgeving bij de organisator meldt en zijn/haar contactgegevens doorgeeft, vervalt de aanspraak op de prijs en wordt er een vervangende winnaar gekozen.

(4) De prijs wordt niet contant uitbetaald en kan niet worden omgeruild. Prijzen kunnen niet aan derden worden overgedragen. 

(5) Indien zich omstandigheden voordoen, waarop de organisator geen invloed heeft, accepteert de betreffende winnaar een passende vervangende prijs.

(6) De prijs wordt persoonlijk aan de winnaar overhandigd of aangetekend naar het opgegeven adres verzonden. Belastingen op de prijs worden door de organisator overgenomen.

4) Beperking van verantwoordelijkheid

(1) Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor gegevensverliezen, die bijvoorbeeld bij de overdracht van gegevens door technische defecten evenals beschadigde, verloren gegane of vertraagde inzendingen resp. op netwerk-, hardware- of softwareproblemen zijn terug te leiden.

(2) Met deelname aan de prijsvraag vrijwaren deelnemers Instagram van iedere verantwoordelijkheid.

5) Uitsluiting

(1) Een overtreding van de deelnamevoorwaarden geven de organisator het recht, om de betreffende deelnemer(s) van deelname uit te sluiten. Dit geldt in het bijzonder, wanneer de deelnemer(s) valse informatie opgeeft of inhouden (bijvoorbeeld commentaren) inbreuk maken of het geldende recht, rechten van derden of rechten van de organisator. Dit geldt ook voor commentaren, die als geweld verheerlijkend, discriminerend (op basis van persoonlijke eigenschappen, religie of geslacht), racistisch, aanstootgevend, belastend of verminderwaardigend gezien kunnen worden of op andere wijze aanstoot geven tegen het gemeenschapsgevoel.

(2) Indien het bij de uitgesloten deelnemer(s) om een reeds getrokken winnaar gaat, kan de prijs achteraf worden afgewezen.  

6) Vroegtijdige beëindiging van de prijsvraag evenals wijzigingen

De organisator behoudt zich het recht voor, om een prijsvraag geheel of in delen af te breken of te beëindigen. Van deze mogelijkheid maakt de organisator in het bijzonder dan gebruik, wanneer om bepaalde redenen, zoals bijvoorbeeld om technische redenen, een correcte en regulaire doorvoering van de betreffende prijsvraag niet kan worden gegarandeerd.

De organisator behoudt zich verder het recht voor, om op ieder moment zonder opgave van redenen de deelnamevoorwaarden te wijzigen of aan te vullen, voorzover dit in het interesse van een gemakkelijke en veilige afwikkeling en in het bijzonder voor de verhindering van misbruik of om andere redenen vereist is.

7) Juridisch

Er kan niet via rechtswegen tegen de uitslag in beroep worden gegaan.

8) Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze deelnamevoorwaarden en de gehele juridische betrekkingen tussen de deelnemers en de organisator zijn uitsluitend onderworpen aan de rechtspraak van de Bondsrepubliek Duitsland. De exclusieve jurisdictie is Freiburg/Duitsland.

Indien individuele bepalingen en deelnamevoorwaarden ongeldig zijn of worden, dan blijft de geldigheid van de overige deelnamevoorwaarden hiervan onaangeroerd.

9) Salvatorische clausule

Indien individuele bepalingen en deelnamevoorwaarden ongeldig zijn of worden, dan blijft de geldigheid van de overige deelnamevoorwaarden hiervan onaangeroerd.

Privacyverklaring

Verantwoordelijke instantie:

S. Siedle & Söhne Telefon- und Telegrafenwerke OHG
Bregstraße 1
78120 Furtwangen, Duitsland

Tel.: +49 (7723) 63-0

info@siedle.de

Functionaris voor gegevensbescherming:

ENSECUR GmbH
Herrn Thorsten Jordan
Kaiserstraße 86
76133 Karlsruhe

dsb-siedle@ensecur.de

Voor de deelname aan de prijsvragen is het noodzakelijk om de volgende persoonlijke gegevens op te geven om de afhandeling van de prijsvragen mogelijk te maken: aanspreektitel, voornaam, achternaam, geboortedatum, email adres en adres. De deelnemer/deelneemster verzekert dat de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens, met name aanspreektitel, voornaam, achternaam, geboortedatum, email adres en adres, waarheidsgetrouw en correct zijn.

We verwerken de persoonsgegevens van de deelnemers voor de uitvoering van de prijsvragen, onder andere om te bepalen of zij in aanmerking komen voor deelname, om de winnaars per email te informeren en om de prijzen naar het opgegeven adres te sturen.

Indien u ons de genoemde gegevens niet verstrekt, is deelname aan de prijsvragen, het contact opnemen met betrekking tot een winstmelding, alsmede het verzenden van prijzen niet mogelijk.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking in het kader van prijsvragen is in principe Art. 6 lid 1 sub b van de AVG. In het geval van het afgeven van een toestemmingsverklaring voor commerciële doeleinden is Art. 6 lid

1 sub a van de AVG de rechtsgrondslag voor de op toestemming gebaseerde gegevensverwerking.

Uw gegevens worden in principe niet aan derden verstrekt, tenzij de verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van de prijsvraag, de verzending van de prijs of de verzending van onze Siedle nieuwsbrief, en er een wettelijke basis voor gegevensoverdracht bestaat.

Verder kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld schriftelijk aan S. Siedle & Söhne Telefon- und Telegrafenwerke OHG, Bregstraße 1, 78120 Furtwangen, Duitsland, Tel.: +49 (7723) 63-0, info@siedle.de, Duitsland per email aan info@siedle.de of door te klikken op de afmeldlink aan het einde van elke reclame email.

Let u a.u.b. ook op de informatie over de AVG op onze website: Datenschutz - Siedle