Algemene leverings- en prestatievoorwaarden

1. Algemeen
Voor al onze aanbiedingen en leveringen gelden uitsluitend de onderstaande handelsvoor-waarden. Afwijkende overeen-komsten zijn slechts bindend, indien deze door ons schriftelijk bevestigd worden. Anders luidende voorwaarden van bestellen, ook indien deze bij de bestelling gevoegd of hierin genoemd zijn, verplichten ons slechts, indien wij deze uitdruk-kelijk schriftelijk aanvaard hebben.

2. Offerte
Onze aanbiedingen zijn in principe vrijblijvend. Alle gege-vens in aanbiedingen, prospect-ussen en prijslijsten werden door ons zorgvuldig berekend, maar zijn zonder uitdrukkelijke schrift-elijke bevestiging niet bindend.

3. Opdrachtbevestiging
In geval de ons toegezonden bestellingen onvolledig, onduide-lijk of niet uitvoerbaar zijn, door onvolledige, ontbrekende of foutieve referenties, omschrijving, kleur, enz wordt dit per kerende, gemeld of wordt u een door ons opgestelde orderbevestiging toegezonden met vermelding van de correcte gegevens. Afspraken, toezeggingen enz. met inbegrip van die van onze vertegen-woordigers zijn slechts rechts-geldig, nadat deze door ons schriftelijk bevestigd zijn. Aanmerkingen op onze opdracht bevestigingen dienen uiterlijk binnen één week schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.

4. Prijzen
Onze prijzen zijn vrijblijvend en zijn gebaseerd op de loon materiaal- en indirecte kosten op de datum van de opdrachtbeves-tiging. Mochten deze kosten tot de datum van levering een wijziging ondergaan, dan zijn wij gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen, tenzij de levering binnen 4 maanden na de bestelling plaatsvindt.

5. Verzending
Verzending geschiedt af Magazijn Furtwangen of Reet, waarbij wij vrij zijn in de keuze van het transportmiddel en de transport-weg'- wij kiezen voor het transport de meest gunstige mogelijkheid. Voorzover door de besteller bijzondere voorschriften gegeven worden, moeten de hierdoor ontstane kosten door de besteller gedragen worden. Het risico gaat bij het verlaten van ons magazijn op de ontvanger over. Bij opdrachten op termijn of op afroep gaat het risico reeds bij het gereedstaan op de ontvanger over. Voor verlies of beschadi-ging tijdens het transport zijn wij in geen geval aansprakelijk. Vanaf een opdrachtwaarde van 250,- € netto worden geen vrachtkosten berekend. Bij opdrachten met een goederenwaarde van minder dan 250,- € netto worden 15,- € order- en verzendkosten berekend.

6. Levertijd
De levertijd wordt door ons zo vastgesteld, dat deze naar alle waarschijnlijkheid aangehouden kan worden; maar is, indien niet uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, niet bindend. Bij overmacht, vb. oorlog, staking of andere bedrijfsstoringen, transportmoeilijkheden en bij toeleveranciers ontstane vertra-gingen zijn wij gerechtigd ook een vast overeengekomen levertijd met een dienovereenkomstige termijn te verlengen en wel ten-minste tot de storing opgeheven is. Wordt de levering langer dan een half jaar vertraagd, dan kan de besteller de overeenkomst per aangetekend schrijven ontbinden. Verdere aanspraken, vb. schaderegeling of vervangende levering zijn uitgesloten.

7. Export
Aangezien wij in verschillende landen eigen vertegenwoor-digingen hebben en contractueel gebonden zijn, mogen onze producten uitsluitend met onze uitdrukkelijke toestemming geëxporteerd worden.

8. Terugname
Naar behoren geleverde goederen kunnen slechts na onze voorafgaande schriftelijke goed-keuring teruggezonden worden. Voor naar behoren met onze toestemming teruggezonden goederen wordt bij creditering een bedrag van het netto factuurbedrag voor administratiekosten, controle en opnieuw verpakken afgetrokken, afhankelijk van het type van retour. Beschadigde goederen worden niet gecrediteerd. Vindt bij in opdracht gegeven speciaal te vervaardigen producten een wijziging plaats, dan moeten de tot op dat moment ontstane kosten door de besteller vergoed worden, bij afbestelling moet de besteller de overeengekomen vergoeding met aftrek van de door ons als gevolg van de beëindiging van de overeenkomst bespaarde kosten betalen.

9. Reclamering en garantie
Klachten ter zake van de hoedanigheid van de geleverde goederen alsmede ter zake van het ontbreken van toegezegde eigenschappen, dienen bij uiterlijk waarneembare gebreken onmiddellijk na ontvangst van het geleverde, bij niet uiterlijk waarneembare onmiddellijk na vaststelling van het gebrek schriftelijk en gespecificeerd kenbaar gemaakt worden. De garantie bedraagt 24 maanden. Bij gerechtvaardigde klachten verplichten wij ons tot gratis reparatie of vervangende levering, zulks te onzer keuze. Een ver-vangende levering vindt alleen plaats, indien het complete apparaat toegezonden wordt, waarop het fabricagenummer of de fabricagedatum nog her-kenbaar moet zijn. Tevens moet het factuur- of leverbon nummer opgegeven worden. De besteller kan de overeenkomst slechts ontbinden, indien wij na een in redelijkheid gestelde uiterste termijn gebreken, waarvoor wij moeten opkomen, uit welken hoofde dan ook, niet hersteld hebben. Indien en voor zover rechtmatig aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade, welke direct of indirect door ge-breken van het door ons gelever-de veroorzaakt wordt. Voor meegeleverde producten van ander fabrikaat gelden ten aan-zien van de garantie de ons door de leverancier aantoonbaar opgelegde voorwaarden. De garantie heeft geen betrekking op natuurlijke slijtage en evenmin op schade als gevolg van verkeerde of onoordeelkundige behandeling, gebrekkige montage, inwerking van chemische, elektrochemische of elektrische invloeden, die buiten e schuld van de leverancier ontstaan. Eventueel door de besteller of derden onrechtmatig zonder voorafgaande goedkeuring verrichte wijzigingen en reparaties doen de garantieverplichtingen ten aanzien van de hieruit ontstane gevolgen vervallen. Wijzigingen of herstellingen, die voor onze rekening zijn, mogen zonder onze voorafgaande toestemming niet verricht worden.

10.Betalingsvoorwaarden
Betaling dient netto contant bij levering te geschieden, uitgezon-derd andersluidende en individueel schriftelijk overeengekomen voorwaarden. In geval van toege-stane kredieten, en betalings-uitstel, wordt een eventuele korting voor contante betaling alleen over het netto goederen-bedrag, derhalve exclusief vracht- en verpakkingskosten alsmede bijkomende kosten verleend. De besteller is niet gerechtigd de betaling op te schorten of hoe dan ook met door ons niet erkende tegenorderringen, te verrekenen. Dit geldt in het bijzonder ook in het geval van klachten. Bij niet tijdige betaling zijn wij, onder voorbehoud van verdere rechten, ook zonder aanmaning gerechtigd de gebruikelijke bankrente te vorderen. Wij zijn gerechtigd vooruitbetaling of zekerheid te eisen, indien de besteller niet aan de betalingsvoorwaarden voldoet of omstandigheden bekend worden, waardoor de krediet-waardigheid van de afnemer in twijfel getrokken wordt. Na het stellen van een redelijke termijn zijn wij gerechtigd de overeen-komst te ontbinden of schade-vergoeding wegens wanprestatie te verlangen. Wissels worden slechts geaccepteerd, indien het gehele obligo door een bank-garantie of dienovereenkomstige zekerheid gedekt is. Alle wissel-koersen en overige bankkosten zijn voor rekening van de bestel-ler. Cheques worden uitsluitend onder voorbehoud van creditering geaccepteerd. Eventuele boni-ficaties worden slechts verleend, indien aan de betalingsvoor-waarden voldaan is. Bonificaties worden niet uitbetaald, maar met aankopen verrekend.

11. Eigendomsvoorbehoud
Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. De eigendom van het geleverde gaat eerst op de besteller over, nadat hij aan al zijn betalingsverplich-tingen uit de zakelijke relatie met ons voldaan heeft. De besteller mag de goederen tot die tijd niet verpanden noch tot zekerheid overdragen, Vervreemding is uitsluitend in het kader van het normale handelsverkeer toe-gestaan, echter onder voorbe-houd van ons eigendom. De vorderingen van de besteller uit de doorverkoop worden reeds nu aan ons gecedeerd. De besteller is gemachtigd, de gecedeerde vorderingen voor ons te incas-seren, Deze machtiging kan door ons te allen tijde ingetrokken worden, indien de besteller niet aan zijn contractuele betalings-verplichting jegens ons voldoet. De besteller is op verzoek ook verplicht bij verkoop de betref-fende koper te noemen Het is ons toegestaan de koper van de cessie van de vordering in kennis te stellen Ontvangsten uit de doorverkoop worden als voor ons ontvangen geacht, moeten afzon-derlijk in bewaring gehouden en uiterlijk binnen één week aan ons overgemaakt worden. De besteller is verplicht ons omtrent eventuele beschikkingen door derden over onder ons eigendom staande goederen in kennis te stellen. Eventuele interventie-kosten zijn voor rekening van de besteller.

12. Plaats van levering/ betaling bevoegde rechter
Plaats van levering/betaling is Reet. Partijen zullen te B/Antwerpen kiezen.

Vanaf 07/2019