1. Johdanto

Ellei kirjallisesti ole muuta sovittu, nykyiset myynti- ja toimitusehdot koskevat kaikkia Siedle Nordic A/S:n
(jäljempänä ”Siedle”) tarjouksia, myyntiä ja toimituksia. Mikäli tarjouksen, myynnin tai toimituksen yhteydessä on kirjallisesti sovittu erityisehdoista, jotka poikkeavat yhden tai useamman myynti- ja toimitusehdoissa määritettyjen ehtojen kohdalla, silloin näitä erityisehtoja noudatetaan.

2. Hinnat

Kaikki myynti tapahtuu hinnoilla, jotka ovat voimassa toimitushetkellä, ellei Siedle ole kirjallisesti tarjonnut erityishintoja kyseisen toimituksen kohdalla.
Siedlen hinnat perustuvat palkka- ja materiaalikustannuksiin sekä valuuttamarkkinoihin, jotka ovat voimassa tilausvahvistuksen hetkellä. Sovitusta hinnasta riippumatta, Siedlellä on sen vuoksi oikeus nostaa hintoja, jos edellä mainitut tekijät vaikuttavat siten, että Siedlen toimituskustannukset nousevat yli 2 %. 
Kaikki Siedlen hinnat ovat, ellei muuta ole ilmoitettu, ilman arvonlisäveroa, veroja ja kustannuksia, jotka määräytyvät kyseisten tuotteiden kohdalla. 
Jos erikoispakkaus on välttämätön, ostaja maksaa sen kustannukset. 
Tarjoukset, hinta-arvioinnit ja toimitusajat eivät ole sitovia, ellei muuta ole selvästi, kirjallisesti sovittu. 

3. Maksu ja omistussuhde

Maksuehdot ovat 30 päivää laskun päivämäärästä lukien.
Mikäli ostaja ei noudata laskun maksuehtoja, Siedle pidättää itselleen oikeuden keskeyttää toimitukset, kunnes maksu on suoritettu. Sellaisissa tapauksissa Siedlellä on oikeus muuttaa maksu- ja toimitusehtoja. Kaikkia ostajan maksulaiminlyöntejä pidetään vakavina laiminlyönteinä. 
Maksuviivästymisen kohdalla ostaja maksaa 1,5 % koron jokaiselta alkaneelta kuukaudelta laskun eräpäivästä lähtien, kunnes Siedle on saanut maksun. 
Ostajalla ei ole oikeutta pidätyksiin tai vähennyksiin 
koskien maksuja Siedlelle. 
Siedle pidättää itselleen omistusoikeuden toimitettuun tuotteeseen, kunnes ostosumma mahdollisten korkojen kanssa on maksettu. 

4. Toimitus

Ellei muuta ole kirjallisesti sovittu, kaikki toimitukset ovat Ex works Siedle, Incoterms 2010. Ostaja vastaa siten kuljetuksesta ja riskistä sen jälkeen, kun toimitus on noudettu Siedleltä. Ellei muuta ole selvästi sovittu, Siedle huolehtii kuljetusmuodon ja -reitin valinnasta, mutta asiakas vastaa kuitenkin kustannuksista ja riskeistä.
Siedle pyrkii valitsemaan kaikkein edullisimman kuljetuksen. Siedle vakuuttaa lähetykset ostajan laskuun tarkemman sopimuksen mukaan.
Toimitettuja tavaroita ei voi palauttaa, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu. Mikäli tavaran palauttamisesta on selvästi ja kirjallisesti sovittu, tavarat on palautettava alkuperäispakkauksessaan yhdessä laskukopion kanssa. Mahdollisia vahingoittuneita tavaroita ei hyvitetä. 

5. Puutteet, reklamaatio ja vastuu puutteista

Mikäli toimitetuissa tavaroissa esiintyy puutteita, Siedle voi oman harkintansa mukaan joko vaihtaa puutteellisen tavaran uuteen tai korjata vian tai hyvittää ostosumman ostajalle tai myöntää ostajalle alennusta hinnasta.
Mikäli Siedle tarjoutuu vaihtamaan tavaran uuteen tai korjaamaan puutteen, ostajalla ei ole oikeutta peruuttaa ostoa tai vaatia korvausta. Siedle ei vastaa viivästyksistä, jotka johtuvat tavaran vaihtamisesta tai korjaamisesta. Mikäli Siedle tarjoutuu vaihtamaan tavaran uuteen, koko tavara on palautettava eikä vain mahdollisia viallisia osia. Vaihtamisen edellytyksenä on, että tavaran valmistusnumero tai valmistuspäivämäärä voidaan tarkistaa, ja että ostaja lähettää Siedlelle kopion laskusta tai lähetysluettelosta. Mikäli Siedle tarjoutuu vaihtamaan tavaran, mutta ostaja ei toimita tarvittavia asiapapereita, Siedlen katsotaan täyttäneen korvausvelvollisuutensa. 
Ostajan on tavaran vastaanottamisen yhteydessä tarkistettava tavaran virheettömyys. 
Siedle myöntää 24 kuukauden takuun toimitetuille tuotteilleen. 
Siedle ei ole vastuussa siitä, vastaavatko toimitetut tavarat asiakkaan ajattelemaa käyttökohdetta. 
Siedle ei vastaa virheistä tai puutteista, jotka johtuvat virheellisestä käsittelystä, kuljetuksesta, säilytyksestä, asennuksesta tai muista laiminlyönneistä, jotka ovat tapahtuneet muualla kuin Siedlen tiloissa. Siedle ei myöskään vastaa vioista tai virheistä, jotka johtuvat normaalista kulumisesta. 
Siedlen vastuu rajoittuu välittömiin tappioihin. Käyttötappioista, ansionmenetyksistä ja niistä johtuvista vahingoista ei voida vaatia korvausta, eikä mikään reklamaatioarvo voi ylittää puutteellisen tavaran arvoa.  

6. Tuotevastuu

Siedle ei vastaa kiinteistö- ja irtaimistovahingoista, mikäli toimitettu tavara ei ole aiheuttanut vahinkoa. Siedle on vastuussa henkilövahingoista vain, jos voidaan todistaa, että Siedle on syyllinen virheeseen tai laiminlyöntiin.
Siedle ei ole vastuussa välillisistä tappioista kuten käyttötappioista, ansionmenetyksistä tai niistä johtuvista vahingoista. 
Jos Siedlen tuotevastuu siirtyy kolmannelle osapuolelle, ostaja on velvollinen vapauttamaan Siedlen vastuusta sovittujen määräysten mukaisesti. 

7. Force Majeure

Seuraavat olosuhteet vapauttavat vastuusta, kun ne tapahtuvat sopimuksen solmimisen jälkeen ja estävät tai siirtävät sopimuksen toteuttamisen:
Sota ja liikekannallepano, kapina ja poikkeustila, luonnonkatastrofit, lakot ja työsulut, tavarapula sekä alihankkijoiden puutteelliset tai myöhästyneet toimitukset, tulipalo, puutteelliset kuljetusmahdollisuudet, valuuttarajoitukset, tuonti-/vientirajoitukset ja muut olosuhteet, joihin osapuolet eivät voi vaikuttaa. 
Näissä tapauksissa Siedle on oikeutettu peruuttamaan tilauksen tai osan siitä tai toimittaa tavaran, kun tilanne on palautunut normaaliksi. 

8. Siirtäminen

Siedle on oikeutettu siirtämään nykyisiä ehtoja koskevat oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle osapuolelle. Asiakas on oikeutettu siirtämään nykyisiä ehtoja koskevat velvollisuutensa vain, jos Siedle on antanut siihen kirjallisen suostumuksensa. Sellaista sopimusta ei voida kieltää ilman objektiivista syytä.

9. Laki ja tuomioistuin

Kaikki sopimuksia koskevat, osapuolten väliset riita-asiat käsitellään Tanskan lain mukaan. Kööpenhaminan käräjäoikeus käsittelee riidat ensimmäisessä instanssissa, ellei Siedle ole valinnut siirtää sitä ostajan tuomioistuimen käsiteltäväksi.