Deltagerbetingelser og databeskyttelse

 

1) Genstand, deltagerbetingelser og arrangør

(1) Disse deltagerbetingelser udstikker betingelserne for deltagelse i lodtrækningen "Upgrade-kampagne" fra 15. juni 2024 til 15. september 2024 på Instagram (i nedenstående kaldet "lodtrækning").

(2) Arrangører af lodtrækningen er S. Siedle & Söhne Telefon- und Telegrafenwerke OHG, Bregstraße 1, 78120 Furtwangen, Deutschland (i det følgende kaldet "arrangør").

(3) Lodtrækningen har ingen forbindelse til Instagram og sponseres, understøttes eller organiseres ikke på nogen måde af Instagram. Instagram er ikke kontaktpart for lodtrækningen. Modtageren af data og information, der oplyses af deltagerne, er ikke Instagram, men arrangøren. Alle spørgsmål, kommentarer eller klager vedrørende lodtrækningen skal rettes til arrangøren, (e-mail: info@siedle.de, emne: Siedle-Gewinnspiel "Upgrade-kampagne 2024").

(4) Deltagelse i lodtrækningen er automatisk ensbetydende med, at betingelserne accepteres.

2) Deltagelse og afvikling

(1) Deltagerberettiget er naturlige personer, som er mindst 18 år gamle på deltagertidspunktet med forretningsdomicil og bopæl inden for EU, i Schweiz eller Norge. Ikke-deltagerberettiget er ansatte inden for el-engroshandlen og el-håndværket. Udelukket fra deltagelse er medarbejdere hos arrangøren og hos dennes tilknyttede virksomheder samt medarbejdernes pårørende. Deltagelse med falske identiteter eller med tredjepersoners identitet er ikke tilladt. En automatiseret deltagelse (f.eks. via deltager- og tilmeldingsservices) og deltagelse ad flere gange er ikke tilladt.

(2) Forudsætning for at deltage i lodtrækningen er, at de deltagende i perioden 15. juni 2024 - 15. september 2024, kl. 23:59, på Instagram bliver followers af kanalen "siedle.international", markerer en person i kommentarerne til lodtræknings-post'en af 15. juni 2024 og deler denne post på deres personlige Instagram-Story. Blandt alle deltagere udloddes en Europa-Park-oplevelsespakke, bestående af:

  • To overnatninger for to personer på et Europa-Park-hotel

  • To dagsbilletter til Europa-Park

  • To siddepladser til en Bundesliga-kamp på SC Freiburgs hjemmebane på Europa-Park Stadion

Alle deltagere kan kun deltage i lodtrækningen en gang. Flere markeringer af personer i kommentarfunktionen og/eller flere delinger af lodtræknings-post'en på den personlige Instagram-Story øger ikke vinderchancerne.

(3) Hvis der gøres brug af billeder eller videoer som kommentar, skal deltageren være ophavsmand til billederne eller videoerne, og afbildede personer skal være indforstået med offentliggørelsen (se pkt. 4 og 5). Lodtræknings-post'ene på arrangørens Instagram-side vises med deltagernes personlige Instagram-konto. De forbliver her, også efter at lodtrækningen er afsluttet, men overføres ikke til eller gemmes på andre af arrangørens kanaler.

(4) Deltagelse er ikke afhængig af køb af en ny vare hos arrangøren eller af brug af en dennes tjenesteydelser. Købet af en vare eller brugen af en tjenesteydelse vil ikke øge gevinstchancerne.

(5) Deltagelse er mulig i perioden 15. juni 2024 - 15. september 2024, kl. 23:59.

3) Gevinster og besked om gevinst

(1) Blandt alle deltagerberettigede, som opfylder forudsætningerne i henhold til disse betingelsers punkt 2, udloddes følgende gevinst på Instagram:

Europa-Park-oplevelsespakke bestående af:

  • To overnatninger for to personer på et Europa-Park-hotel

  • To dagsbilletter til Europa-Park

  • To siddepladser til en Bundesliga-kamp på SC Freiburgs hjemmebane på Europa-Park Stadion

(2) Arrangøren står for at finde vinderne og afvikle præmieringen. Udtrækningen af vinderne foretages indtil mandag, den 30. september 2024, blandt samtlige deltagerberettigede deltagere, som har opfyldt forudsætningerne i punkt 2, automatiseret ud fra tilfældighedsprincippet. Vinderen/-erne får direkte besked.

(3) Hvis en vinder ikke melder sig hos arrangøren med sine kontaktoplysninger inden for 21 dage, efter at vedkommende har modtaget meddelelsen, bortfalder kravet på gevinsten, og en anden vinder vil blive fundet i stedet for.

(4) Gevinsten udbetales ikke kontant og kan ikke byttes. Gevinster kan ikke overføres til tredjeperson. 

(5) Skulle der indtræde en situation, som arrangøren ikke er ansvarlig for, anerkender vinderen/-erne en rimelig stedfortrædende gevinst.

(6) Gevinsten overdrages personligt til vinderen eller sendes anbefalet til den anførte adresse. Beskatningen af gevinsten varetages af arrangøren.

4) Ansvarsfraskrivelse

(1) Arrangøren påtager sig intet ansvar for eventuelle tab af data f.eks. som følge af teknisk defekt under dataoverførsel, ej heller for beskadigede, mistede eller forsinkede meddelelser eller for netværks-, hardware- eller softwareproblemer.

(2) Med deltagelsen i denne lodtrækning frasiger deltagerne sig retten til at stille krav over for Instagram af nogen art.

5) Fraskrivelse

(1) Ved krænkelse af disse deltagerbetingelser har arrangøren ret til at udelukke den/de pågældende fra deltagelse i lodtrækningen. Dette gælder navnlig, hvis deltageren/-erne giver forkerte oplysninger eller krænker indhold (f.eks. kommentarer) gældende ret, tredjepersoners eller arrangørens rettigheder. Det samme gælder ved kommentarer, der kan anses for at være voldsforherligende, diskriminerende (over for personlige egenskaber, religion eller køn), racistiske, anstødelige, forulempende eller nedladende eller på anden vis støder mod almindelig anstændighed.

(2) Såfremt den udelukkede person allerede er blevet udtrukket som vinder, kan gevinsten fratages efterfølgende. 

6) Fremskyndet afslutning af lodtrækningen samt ændringer

Arrangøren forbeholder sig retten til at afbryde eller afslutte en lodtrækning helt eller delvist. Denne mulighed vil arrangøren navnlig gøre brug af, såfremt det af bestemte grunde, f.eks. af teknisk eller juridisk art, ikke kan garanteres, at den pågældende lodtrækning kan gennemføres på ordentlig og regulær vis.

Arrangøren forbeholder sig endvidere retten til, når som helst uden angivelse af grund at ændre eller udvide deltagerbetingelserne, for så vidt dette sker med en enkel og sikker afvikling for øje og navnlig med henblik på at forhindre misbrug eller af andre grunde.

7) Indbringelse for domstolene

Arrangørens afgørelse kan ikke indbringes for domstolene.

8) Retsanvendelse og værneting

Disse deltagerbetingelser og samtlige retlige relationer mellem deltagerne og arrangøren er eksklusivt undergivet domstolene i Forbundsrepublikken Tyskland. Påbudt værneting er Freiburg/Tyskland.

Skulle enkelte bestemmelser og deltagerbetingelser være eller blive ugyldige, berøres gyldigheden af de øvrige deltagerbetingelser ikke heraf.

9) Ugyldighedsklausul

Skulle enkelte bestemmelser og deltagerbetingelser være eller blive ugyldige, berøres gyldigheden af de øvrige deltagerbetingelser ikke heraf.

Information om databeskyttelse

Ansvarligt organ:

S. Siedle & Söhne Telefon- und Telegrafenwerke OHG
Bregstraße 1
78120 Furtwangen, Tyskland

Tlf.: +49 (7723) 63-0

info@siedle.de

Dataansvarlig:

ENSECUR GmbH
Thorsten Jordan
Kaiserstraße 86
D-76133 Karlsruhe

dsb-siedle@ensecur.de

For at kunne deltage i lodtrækningerne kræves det, at følgende personlige oplysninger angives, for at lodtrækningen kan gennemføres: Tiltale, for-, efternavn, fødselsdato, e-mailadresse og bopælsadresse. Deltageren forsikrer, at de af ham/hende angivne oplysninger om sin person, navnlig hvad angår tiltale, for-, efternavn, fødselsdato, e-mailadresse og bopælsadresse er i overensstemmelse med sandheden og korrekte.

Vi behandler deltagernes personoplysninger i forbindelse med gennemførelsen af lodtrækninger, bl.a. for at få klarlagt, om de er deltagerberettigede, for at finde frem til vinderne og kunne give disse besked pr. e-mail samt for at tilsende gevinster til den angivne bopælsadresse.

Har vi ikke adgang til de nævnte data, er deltagelse i lodtrækningerne ikke muligt, ej heller oprettelse af kontakt i forbindelse med gevinstmeddelelse samt tilsendelse af gevinster.

Retsgrundlag for behandlingen af oplysninger ved lodtrækninger er principielt art. 6 stk. 1 lit. b i GDPR. I tilfælde af afgivelse af samtykkeerklæring til reklameformål er art. 6 stk.

1 lit. a i DSGVO retsgrundlaget for behandlingen af de oplysninger, der er baseret på samtykket.

Dine oplysninger videregives som hovedregel ikke til tredjeperson, medmindre videregivelsen er nødvendig af hensyn til gennemførelse af lodtrækningen eller for at kunne tilsende gevinsten eller vores Siedle-nyhedsbrev; dette forudsat at der foreligger en databeskyttelsesretlig tilladelse til overførsel af oplysningerne.

Du kan endvidere når som helst tilbagekalde dit samtykke til anvendelse af dine oplysninger til reklameformål, f.eks. skriftligt til S. Siedle & Söhne Telefon- und Telegrafenwerke OHG, Bregstraße 1, 78120 Furtwangen, Tyskland, tlf.: +49 (7723) 63-0, info@siedle.de, Tyskland pr. e-mail til info@siedle.de eller ved at klikke på afmeldingslinket, der findes nederst i alle reklame-e-mails.

Vi henviser desuden til information om databeskyttelse på vores webside: Databeskyttelse - Siedle