1.  Indledning

Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende salgs- og leveringsbetingelser gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Siedle Nordic A/S (herefter ”Siedle”). Såfremt der i forbindelse med et konkret tilbud, salg eller leverance skriftligt er aftalt særlige vilkår, og disse særlige vilkår på et eller flere punkter fraviger nærværende salgs- og leveringsbetingelser, skal de særlige vilkår tillægges forrang.

2.  Priser

Alle salg sker til priser, der er gældende på leveringstidspunktet, medmindre et af Siedle afgivet skriftligt tilbud specifikt omfatter fast pris gældende på leveringstidspunktet.
Siedles priser er baseret på løn- og materialeomkostninger samt valutaforhold, der er gældende på tidspunktet fremsendelse af ordrebekræftelse. Uanset om fast pris er aftalt, er Siedle derfor berettiget til at forhøje sådanne faste priser, hvis fornævnte forhold bevirker, at Siedles omkostninger i forbindelse med levering stiger med mere end 2 %. 
Alle af Siedle opgivne priser er, medmindre andet udtrykkeligt fremgår, eksklusive moms, skatter og afgifter, der hviler på eller pålignes varer af den pågældende art. 
Såfremt emballage, udover sædvanlig emballering, er nødvendig, betales udgifter hertil af køber. 
Alle tilbud, estimater priser og tidsangivelser er, med mindre andet er konkret, skriftligt aftalt, afgivet uden forbindtlighed. 

3. Betaling og ejendomsforbehold

Betalingsbetingelserne er fakturadato + 30 dage.
Såfremt køber ikke overholder den på fakturaen angivne betalingsfrist, forbeholder Siedle sig ret til at tilbageholde yderligere leverancer, indtil betaling har fundet sted. I sådanne tilfælde kan Siedle ensidigt ændre betalings- og leverancevilkår. Enhver betalingsmisligholdelse fra køber betragtes som væsentlig misligholdelse. 
Ved overskridelse af betalingsfristen svarer køber rente med 1,5 % pr. påbegyndt måned fra seneste rettidige betalingsdato, og indtil beløbet er Siedle i hænde. 
Køber er ikke berettiget til at foretage tilbageholdelse eller modregning i udestående betalinger til Siedle. 
Siedle forbeholder sig ejendomsretten til det leverede, indtil købesummen med tillæg af eventuelle renter er fuldt betalt. 

4. Levering

Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, sker alle leverancer Ex Works Siedle, jf. Incoterms 2010. Køber bærer således omkostninger til transport og risikoen for hændelige begivenheder, der rammer varen, efter den har forladt Siedle. Med mindre andet konkret aftales overlades valg af transportmidler og –veje til Siedle dog fortsat for kundens regning og risiko. Siedle bestræber sig på at vælge den mest fordelagtige transport. Forsendelser værdiforsikres af Siedle for købers regning efter nærmere aftale.
Leverede varer tages ikke retur med mindre andet er skriftligt aftalt. Såfremt konkret, skriftlig aftale er indgået om returnering af leveret vare, skal sådanne returvarer returneres i originalemballage og vedlægges kopi af faktura. Eventuelt beskadigede varer krediteres ikke.

5. Mangler, reklamation og ansvar for mangler

Såfremt der kan påvises mangler ved leverede varer, påtager Siedle sig efter eget valg enten at ombytte den mangelfulde vare eller at afhjælpe manglen eller at kreditere køber varens pris eller at yde køber afslag i prisen.
Såfremt Siedle tilbyder ombytning af varen eller afhjælpning af manglen, er køber ikke berettiget til at hæve købet eller at kræve erstatning som følge af manglen. Siedle er uden ansvar for enhver forsinkelse som følge af ombytning eller afhjælpning. Såfremt Siedle tilbyder ombytning af varen skal hele varen returneres og ikke kun evt. en eller flere defekte del/dele. Desuden er det en forudsætning for ombytning, at varens fabrikationsnummer eller produktionsdato kan verificeres og kopi af faktura eller følgeseddel fremsendes fra køber til Siedle. Såfremt Siedle tilbyder ombytning og køber ikke fremkommer med sådan fornøden dokumentation, anses Siedles udbedringsansvar for opfyldt. 
Køber skal ved varens ankomst til køberen foretage sædvanlig og fornøden undersøgelse af varen. 
Siedle yder 24-måneders garanti fra levering på leverede produkter.  
Siedle påtager sig intet ansvar for, at leverede varer egner sig til det af kunden påtænkte formål. 
Siedle hæfter ikke for fejl eller mangler, der skyldes fejlagtig behandling, befordring, opbevaring, montering, eller i øvrigt forsømmelser hos andre end Siedle. Siedle hæfter desuden ikke for defekter eller fejl der måtte opstå som følge af sædvanligt slid. 
Siedles ansvar er begrænset til direkte tab. Driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og følgeskader kan ikke kræves erstattet, og intet reklamationskrav kan overstige den mangelfulde vares værdi. 

6. Produktansvar

Siedle er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, såfremt den leverede vare forvolder skade. For personskade er Siedle kun ansvarlig, hvis det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af Siedle.
Siedle er ikke ansvarlig for indirekte tab som driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller følgeskader i øvrigt. 
I det omfang Siedle bliver pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde Siedle skadesløs i samme omfang, som Siedles ansvar er begrænset efter de ovenfor anførte bestemmelser. 

7. Force Majeure

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelse af aftalen:
Krig og mobilisering, oprør og uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lock-out'er, vareknaphed samt mangler eller forsinkelser ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import-/eksportrestriktioner og andre omstændigheder, som parterne ikke har indflydelse på. 
I disse tilfælde er Siedle berettiget til at annullere ordren eller en del af ordren eller at levere varen, når opfyldelseshindringen er ophørt. 

8.  Overdragelighed

Siedle er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende vilkår til tredjemand. Kunden er alene berettiget til at overdrage sine forpligtelser til i henhold til nærværende vilkår efter Siedles forudgående, skriftlige samtykke. Sådant samtykke kan ikke nægtes uden saglig grund.

9.  Lov og værneting

Enhver retstvist mellem parterne i forbindelse med aftalen skal afgøres efter dansk ret. Københavns Byret er vedtaget som værneting i første instans, medmindre Siedle vælger at anlægge sag ved købers værneting